Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Grajewo zmieniającej Uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych

projektu Uchwały Rady Miasta Grajewo zmieniającej Uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji


1. Podstawa prawna

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Grajewo zmieniającej Uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, została sporządzona zgodnie z art. 6 ust. 7 Ustawy
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 802, poz. 1086).

2. Konsultacje społeczne

Zgodnie z art. 7 ust. 3 w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji podjęcie uchwały dotyczącej zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji poprzedzone jest konsultacjami społecznymi – zatem zmiana tejże uchwały wymagała tego samego trybu.

O przystąpieniu do konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Grajewo zmieniającej Uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji powiadomiono dnia 10 lipca 2020 r. tj. 7 dni przed ich rozpoczęciem, zgodnie
z art. 6 ust. 2 Ustawy o rewitalizacji. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Grajewo
o rozpoczęciu konsultacji społecznych zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Grajewo – bip.um.grajewo.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Grajewo –
www.grajewo.pl .

Konsultacje społeczne przeprowadzone były w okresie od dnia 17 lipca 2020 r. do dnia 11 sierpnia 2020 r. do godz. 15.30. W tym czasie projekt Uchwały Rady Miasta Grajewo zmieniającej Uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z formularzem zgłaszania uwag i ankietą był udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta Grajewo – www.grajewo.pl
i www.rewitalizacjagrajewo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.um.grajewo.pl. Dostępny był też do wglądu w Urzędzie Miasta Grajewo, w punkcie podawczym zlokalizowanym na parterze Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A, w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

3. Formy przeprowadzonych konsultacji społecznych

Zgodnie z wymogami art. 6 ust. 3 Ustawy o rewitalizacji przyjęto trzy następujące formy konsultacji społecznych:

  1. Zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej,
    z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag, w terminie trwania konsultacji.

Wypełnione formularze można było dostarczyć:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@um.grajewo.pl. w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne projektu zmiany uchwały - Komitet Rewitalizacji”;

  2. korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo z dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu zmiany uchwały - Komitet Rewitalizacji”;

  3. bezpośrednio do punktu podawczego zlokalizowanego na parterze Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku
    do piątku od 7:30 do 15:30 lub do skrzynki zamontowanej przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Grajewo.

  1. Ankiety, w terminie trwania konsultacji.

Ankietę można było wypełnić on-line lub w formie papierowej dostarczyć bezpośrednio do punktu podawczego zlokalizowanego na parterze Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 lub do skrzynki na korespondencję zamontowanej przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Grajewo.

  1. Zbierania uwag ustnych, w terminie trwania konsultacji.

Uwagi ustne można było składać telefoniczne pod nr tel. (86) 273 08 28 w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do godz. 15:30.


4. Przebieg konsultacji

4.1. W terminie konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne formularze zgłaszania uwag do projektu Uchwały Rady Miasta Grajewo zmieniającej Uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

4.2. Do projektu Uchwały Rady Miasta Grajewo zmieniającej Uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, w terminie od 17 lipca 2020 r. do 11 sierpnia 2020 r. do 15.30 wpłynęło 12 ankiet, z których 7 odrzucono ze względu na brak odpowiedzi na pytania. Analizie poddano kompletnie wypełnione ankiety
a wyniki zaprezentowano poniżej.

Tabela. Zestawienie wyników ankiet wypełnionych w formie elektronicznej (on-line)

Lp.

Jak Pan/Pani ocenia określony w § 2 ust. 1 projektu Uchwały skład Komitetu Rewitalizacji?

Jak Pan/Pani ocenia sposób rekrutacji członków Komitetu Rewitalizacji opisany w § 3 ust. 1 projektu Uchwały?

Inne uwagi/opinie dot. zapisów projektu Uchwały Rady Miasta Grajewo zmieniającej Uchwałę
w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

1

poprawny

jest jasny i zrozumiały

brak uwag

2

poprawny

jest jasny i zrozumiały

brak uwag

3

poprawny

jest jasny i zrozumiały

brak uwag

4

poprawny

jest jasny i zrozumiały

brak uwag

5

poprawny

jest jasny i zrozumiały

brak uwag

Wszyscy ankietowani biorący udział w badaniu uznali zaproponowany skład Komitetu Rewitalizacji za właściwy. Podobnie odpowiedziano na pytanie dotyczące sposobu rekrutacji członków Komitetu Rewitalizacji. Sposób rekrutacji członków Komitetu Rewitalizacji jako jasny i zrozumiały oceniło 100% respondentów biorących udział w badaniu. Innych uwag/opinii dot. zapisów projektu Uchwały Rady Miasta Grajewo zmieniającej Uchwałę
w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji nie zgłoszono.

W ankiecie wzięli udział mieszkańcy Grajewa. Struktura wykształcenia ankietowanych przedstawiała się następująco: 2 osoby (40%) posiadało wykształcenie wyższe, 1 osoba (20%) zasadnicze zawodowe, 1 osoba (20%) podstawowe/lub gimnazjalne,
1 osoba (20%) średnie.
Proporcje między badanymi mężczyznami i kobietami rozłożyły się stosunkowo równomiernie - 2 kobiety (40%) i 3 mężczyzn (60 %). Biorąc pod uwagę grupy wiekowe przeważały osoby w wieku 35-44 lat, które stanowiły 60 % badanych. Osoby w wieku 18-24, 45-54 stanowiły po 20 % wszystkich badanych.


4.3. W terminie konsultacji społecznych do projektu Uchwały Rady Miasta Grajewo zmieniającej Uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, nie wpłynęła żadna uwaga ustna.


5. Wnioski z konsultacji społecznych

Konsultacje odbyły się w wyznaczonym terminie i formach. W konsultacjach wzięło udział 5 osób, które wyraziło swoją opinię za pomocą ankiety, wysłanej drogą elektroniczną (on-line).

Z wyrażonych opinii wynika, że skład Komitetu, określony w § 2 ust. 1 projektu Uchwały Rady Miasta Grajewo zmieniającej Uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji został oceniony pozytywnie, a sposób rekrutacji członków Komitetu opisany w § 3 ust. 1 projektu Uchwały jako jasny
i zrozumiały.

Po analizie rezultatów zakończonych konsultacji społecznych, nie zachodzi potrzeba wprowadzania zmian do projektu Uchwały. Nie wpłynęła żadna negatywna ocena w sprawie wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Dokument może zostać poddany pod głosowanie na sesji Rady Miasta Grajewo.


Grajewo, dnia 12.08.2020 r.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Poniatowski

Data wytworzenia: 2020-08-13

Wprowadzający: Tomasz Poniatowski

Modyfikujący: Tomasz Poniatowski

Data modyfikacji: 2020-08-13

Opublikował: Tomasz Poniatowski

Data publikacji: 2020-08-13