Ogłoszenie z dnia 2011-01-04 - Obwieszczenie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie obejmującym część działki o nr ewidencyjnym gruntów: 122/5 w Grajewie, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLUS GSM

Podmiot ogłaszający Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
Data 2011-01-04
Tytuł Obwieszczenie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie obejmującym część działki o nr ewidencyjnym gruntów: 122/5 w Grajewie, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLUS GSM

Grajewo, dn. 2011-01-04

 

GP.7331-2-1/09/11

 OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 17 listopada 2000 r. z późn. zm.) w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania,

 

zawiadamiam

 

że przed wydaniem decyzji w sprawie wszczętej na wniosek Pana Andrzeja Święcińskiego zam, 87-100 Toruń ul. Sz.Szeregów 7b/30, o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 27.05.2009r. znak GP 7331-2-1/09 dotyczacego ustalenia na wniosek Przedsiębiorstwa Projektowo-Usługowego “DELTA PROJEKT” Paweł Aleksandrowicz 15-365 Białystok ul. Tęczowa 1, w imieniu i na rzecz: POLKOMTEL S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 3, o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie obejmującym część działki o nr ewidencyjnym gruntów: 122/5 w Grajewie, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLUS GSM, strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości n/n obwieszczenia.

Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia, tut. Organ po upływie wyznaczonego terminu podejmie decyzję w oparciu o dowody znajdujące się w aktach w/w sprawy.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-01-06

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-01-06

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-01-06