Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Zespół ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebam:

Urząd Miasta w Grajewie informuje, że Burmistrz Miasta wyznaczył Zespół Koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Grajewo w następującym składzie:

  1. Maciej Paweł Bednarko Zastępca Burmistrza Miasta – Przewodniczący Zespołu,
  2. Andrzej Pieńczykowski Inspektor w Referacie Inwestycji – Zastępca Przewodniczącego,
  3. Iwona Poniatowska Inspektor w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego – Członek,
  4. Edyta Lipowska Inspektor w Referacie Pozyskiwania Środków – Członek,
  5. Ewa Zyskowska – Banach Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej – Członek,
  6. Grzegorz Poniatowski Informatyk w Wydziale Organizacyjnym – Członek.

Do zadań zespołu należy w szczególności:

  1. wsparcie dla osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Grajewo i jednostki organizacyjne miasta,
  2. przygotowanie i koordynacja wdrażania planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w jednostkach organizacyjnych gminy,
  3. monitorowanie działalności podmiotu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  4. regularne przekazywanie informacji o postępie w procesie zapewniania dostępności w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy.

Naczelnicy wydziałów, kierownicy samodzielnych referatów, pracownicy Urzędu Miasta Grajewo i osoby zarządzające jednostkami organizacyjnymi gminy zobowiązani są do udzielenia niezbędnych informacji oraz wsparcia w zakresie realizowanych zadań.

Osoby zarządzające jednostkami organizacyjnymi gminy zobowiązane są do zamieszczenia oraz aktualizacji na stronach BIP oraz stronach internetowych jednostki, informacji dotyczących dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 z późn. zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

Zamiar skorzystania z pomocy należy zgłosić w urzędzie najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonego załatwienia sprawy. Urząd zapewni obsługę osoby niepełnosprawnej w wyznaczonym przez nią terminie, a jeżeli nie będzie to możliwe wyznaczy inny możliwy termin.

Kontakt: e-mail: sekretariat@um.grajewo.pl, tel. 86 273 0 802

Korzystanie z pomocy tłumacza w urzędzie jest bezpłatne tylko dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.)

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym (odpowiednio wyszkolonym i specjalnie oznaczonym psem, w szczególności psem przewodnikiem osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psem asystentem osoby niepełnosprawnej ruchowo) ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych.

Podstawa prawna: art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 poz. 1172, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 Nr 64, poz. 399).

Uprawnienie powyższe nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż z umieszczonym widocznym miejscu napisem „Pies asystujący” oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Certyfikat potwierdzający status psa asystującego wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjny

Data wytworzenia: 2022-03-07

Wprowadzający: Patryk Pogorzelski

Data modyfikacji: 2022-03-18

Opublikował: Patryk Pogorzelski

Data publikacji: 2022-03-07