Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Grajewo jest udostępniana na wniosek.

Wniosek można przedstawić ustnie, pisemnie, za pomocą telefaksu a także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informujemy, że osobami uprawnionymi do odbioru wniosków są:

  1. w przypadku wniosków składanych ustnie jedynie pracownicy sekretariatu Urzędu Miasta Grajewo, pokój nr 21, tel.: 86 273 08 02,

  2. wnioski pisemne można składać jedynie na adres Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo,

  3. wnioski kierowane za pomocą telefaksu składać można jedynie pod numer fax 86 273 08 03,

  4. wnioski kierowane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej: sekretariat@um.grajewo.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP

Jako adresat wniosku winien zostać wskazany Burmistrz Miasta Grajewo.

Wniosek musi zawierać:

  • Treść żądania, pozwalającą na ustalenie, jakiej informacji wnioskodawca sią domaga;

  • Określenie sposobu i formy udostepnienia wnioskodawcy żądanej informacji;

  • Oznaczenie wnioskodawcy (wniosek nie może pozostawać anonimowy) oraz wskazanie kontaktu do wnioskodawcy, umożliwiającego organowi przedstawienie wnioskodawcy reakcji na jego wniosek (np. adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej).

Wniosek nie musi zawierać uzasadnienia.

Wnioskodawca posiada możliwość wyboru:

  • Formy i sposobu wniesienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej,

  • Zakresu informacji (dokumentów), których udostępnienia oczekuje,

  • Sposobu i formy udostępnienia informacji publicznej.

Opłaty:
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, że jeżeli wytworzenie informacji publicznej wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów dopuszcza się pobranie od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjny

Data wytworzenia: 2018-04-16

Wprowadzający: Patryk Pogorzelski

Data modyfikacji: 2020-10-22

Opublikował: Patryk Pogorzelski

Data publikacji: 2018-04-16