Komisje Rady Miasta (2010-2014)

Komisja Rewizyjna - 7 osób

 Przedmiot działania określa art. 18 a ustawy o samorządzie gminnym


 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - 11 osób

 Przedmiotem działania są następujące sprawy:

 • rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał, a zwłaszcza dotyczących:
  • budżetu miasta i sprawozdań z działalności finansowej miasta
  • podatków i opłat lokalnych
  • spraw majątkowych miasta przekraczających zakres zwykłego zarządu (m.in. określenie zasad nabycia, zbycie oraz obciążenie nieruchomości gruntowych, także ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata)
 • opiniowanie zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji oraz remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miasta
 • analiza potrzeb i możliwości w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji służących rozwojowi gospodarczemu miasta

 


 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego - 9 osób

 Przedmiotem działania są następujące sprawy:

 • rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał oraz spraw w zakresie:
  • ładu przestrzennego, w tym planów zagospodarowania przestrzennego
  • zaopatrzenia w wodę, funkcjonowania wodociągów, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych
  • utrzymywania czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i zagospodarowania odpadów komunalnych
  • zaopatrzenia w energię elektryczną i energię cieplną
  • komunalnego budowanictwa mieszkaniowego
  • funkcjonowania targowisk i hal targowych
  • utrzymania zieleni miejskiej i zadrzewień
  • cmentarza komunalnego
  • porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej
  • funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta działających w przestrzeni wyżej opisanych spraw.

 


 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny - 8 osób

Przedmiotem działania są następujące sprawy:

 • opiniowanie projektów uchwał, a zwłaszcza dotyczących oświaty, kultury, sportu, opieki zdrowotnej oraz polityki prorodzinnej
 • opiniowanie miejskiego planu pomocy społecznej
 • opiniowanie programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii
 • działania w zakresie:
  • analizy i poprawy funkcjonowania oświaty i opieki zdrowotnej na terenie miasta
  • analizy spraw związanych z pomocą społeczną
  • rozwiązywania problemów rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i zagrożonych patologiami
  • upowszechniania sportu masowego i rekreacji
  • krzewienia kultury
  • promocji miasta
 • analiza funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta działających w przestrzeni wyżej opisanych spraw

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-02-28

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2014-12-14

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-02-28