Ogłoszenie nr 560428496-N-2021 z dnia 16.04.2021 r. o zmianie umowy - „Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”

Ogłoszenie nr 560428496-N-2021 z dnia 16.04.2021 r.
Grajewo: „Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 601755-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510241824-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
tak

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, Krajowy numer identyfikacyjny 52330100000000, ul. ul. Strażacka  , 19-200  Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.grajewo.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://bip.um.grajewo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
RI,7013.7.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Realizacja zadania pn. „Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” ze środków Europejskiego Funduszu Dróg Samorządowych, polega na wykonaniu n/w elementów robót: 1) Budowa ulicy Ekologicznej na odcinku od km 0+035 do km 1+650 obejmująca swym zakresem n/w elementy: a) nawierzchnia jezdni, ścieżek rowerowych i chodników, w tym: - roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni drogowej wraz z wywozem materiałów rozbiórkowych, - ustawienie krawężników betonowych 20 x 30 cm na ławie betonowej, - ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm na ławie betonowej, - nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr. 11 cm, - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm kruszywa łamanego gr. 20 cm, - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, - nawierzchnia chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5, - nawierzchnia ścieżek rowerowych z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm, - obrzeża betonowe 20 x 6 cm na podsypce piaskowej, - obrzeża betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej, - nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego gr. 5 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, - nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm, - regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, - oznakowanie drogowe pionowe i poziome, w tym dostawa i montaż bezpiecznego aktywnego przejścia dla pieszych oraz wybudowanie wyniesionych przejść dla pieszych, - wycinka drzew wraz z karczowaniem pni – szt. 6 - humusowanie i obsianie skarp oraz trawników, b) kanalizacja deszczowa na odcinku od studni nr D12 do studni nr D40, w tym : - wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o śr. 300 mm , - kanalizacja deszczowa z rur PVC o śr. 400mm, - wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV o śr. 500 mm, - wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o śr. 800 mm wraz z wylotem i osadnikiem piasku. - budowa studni rewizyjnych z kręgów żelbetonowych o śr. 1200 mm, - budowa studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych o śr. 1500mm, - wykonanie przykanalików kanału deszczowego z rur PVC o śr. 200 mm na całej długości ulicy, - wykonanie wpustów ulicznych żelbetowych z osadnikiem o śr. 500 mm na całej długości ulicy, c) oświetlenie uliczne: - ułożenie kabla oświetleniowego, - montaż słupów żelbetowych wirowanych wraz z wysięgnikami, - montaż opraw oświetleniowych, - przebudowa napowietrznej linii niskiego napięcia oraz linii kablowych SN 15kV, d) kanalizacja sanitarna na odcinku od studni nr S1 do studni nr S38 w tym: - renowacja istniejącej kanalizacji sanitarnej o śr. 600 mm oraz studni kanalizacyjnych o śr.1500 mm na odcinku od studni nr S1 do studni nr S12 w bez wykopowej technologii ciasno pasowanej za pomocą termoutwardzalnego rękawa, - wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PCV o śr. 600mm, - budowa studni rewizyjnych z kręgów żelbetonowych o śr. 1500 mm, 2) Budowa ulicy Elektrycznej na odcinku od km 0+000 do km 0+641 obejmująca swym zakresem n/w elementy: a) nawierzchnia jezdni i chodników, w tym: - roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni drogowej wraz z wywozem materiałów rozbiórkowych, - ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm na ławie betonowej, - nawierzchnia jezdni z kostki brukowej gr. 8cm , na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, - nawierzchnia chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5, na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm, - obrzeża betonowe 20 x 6 cm na podsypce piaskowej, - obrzeża betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej, - nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, - regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, - oznakowanie drogowe pionowe i poziome, - humusowanie i obsianie skarp oraz trawników, b) kanalizacja deszczowa na odcinku od studni nr D12 do studni nr D19, w tym : - wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o śr. 300 mm , - budowa studni rewizyjnych z kręgów żelbetonowych o śr. 1200 mm, - wykonanie przykanalików kanału deszczowego z rur PVC o śr. 200 mm na całej długości ulicy, - wykonanie wpustów ulicznych żelbetowych z osadnikiem o śr. 500 mm na całej długości ulicy, c) oświetlenie uliczne: - ułożenie kabla oświetleniowego, - montaż słupów stalowych wraz z wysięgnikami, - montaż opraw oświetleniowych, d) kanalizacja sanitarna na odcinku od studni nr S1 do istniejącej studni nr Si, w tym: - wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PCV o śr. 200mm wraz z przyłączami do przyległych nieruchomości, - wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE o śr. 90 mm, - dostawa i montaż przepompowni ścieków, - budowa studni rewizyjnych z kręgów żelbetonowych o śr. 1200 mm, 3) Budowa ulicy 9-go Pułku Strzelców Konnych na odcinku od km 0+000 do km 0+246 obejmująca swym zakresem n/w elementy: a) nawierzchnia jezdni, ścieżek rowerowych i chodników, w tym: - roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni drogowej wraz z wywozem materiałów rozbiórkowych, - ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm na ławie betonowej, - nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr. 11 cm, - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm kruszywa łamanego gr. 20 cm, - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, - nawierzchnia chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm, - nawierzchnia ścieżek rowerowych z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm i na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm, - obrzeża betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej, - nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm, - regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, - oznakowanie drogowe pionowe i poziome, - humusowanie i obsianie skarp oraz trawników, b) kanalizacja deszczowa na odcinku od studni nr D1 do studni nr D7, w tym : - wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o śr. 300 mm , - budowa studni rewizyjnych z kręgów żelbetonowych o śr. 1200 mm, - budowa studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych o śr. 1500mm, - wykonanie przykanalików kanału deszczowego z rur PVC o śr. 200 mm na całej długości ulicy, - wykonanie wpustów ulicznych żelbetowych z osadnikiem o śr. 500 mm na całej długości ulicy, c) oświetlenie uliczne: - ułożenie kabla oświetleniowego, - montaż słupów żelbetowych wirowanych wraz z wysięgnikami, - montaż opraw oświetleniowych, d) kanalizacja sanitarna na odcinku od studni nr S1 do studni nr S24 w tym: - - wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PCV o śr. 250mm wraz z przyłączami do przyległych nieruchomości, - budowa studni rewizyjnych z kręgów żelbetonowych o śr. 1000 mm, e) sieć wodociągowa z rur PE o śr.160 mm o długości ok. 202 mb (od węzła W1).

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45200000-9
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
800 dni od zawarcia umowy
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
12/08/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana terminu wykonania umowy do dnia 30.11.2021r.
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana terminu wykonia umowy do dnia 30.11.2021 r.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana terminu wykonania umowy wynikająca z konieczności zakończenia finansowej realizacji zadania do 31 grudnia 2021r. wynikająca z zawartej umowy o dofinansowanie z Wojewodą Podlaskim
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2021-04-16

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2021-04-17

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2021-04-17