Skarbnik Miasta

Skarbnik Miasta Grajewo

Grzegorz Kurzątkowski

Adres:
Urząd Miasta Grajewo
ul. Strażacka 6A
19-200 Grajewo
pokój nr 24

tel. 86 273 0 809
Adres e-mail: g.kurzatkowski@um.grajewo.pl

Kompetencje Skarbnika Miasta:
1. Skarbnik  odpowiada  za  gospodarkę finansową  miasta  i jako  główny księgowy budżetu  realizuje wynikające z tego tytułu zadania określone w odrębnych przepisach.
2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) kontrasygnata  oświadczeń  woli  składanych  w imieniu  miasta,  jeżeli mogą  one  spowodować  powstanie zobowiązań finansowych;
2) organizowanie  i koordynowanie  prac  planistycznych  związanych  z przygotowywaniem  projektu  budżetu miasta;
3) opracowywanie  projektów  budżetu  miasta,  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  oraz  analizowanie i koordynowanie prac Wydziałów, Referatu i jednostek organizacyjnych miasta w tym zakresie;
4) sporządzanie projektu układu wykonawczego budżetu wg zasad określonych w odrębnych przepisach;
5) przygotowywanie  projektów  uchwał  i zarządzeń  Burmistrza  w sprawie  zmian  w budżecie  oraz  w sprawie wykorzystania nadwyżki budżetowej i rezerwy budżetowej;
6) czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu oraz opracowywaniem analiz w tym zakresie;
7) nadzór i kontrola nad sporządzaniem planów finansowych przez Wydziały, Referat;
8) nadzór  i kontrola  prawidłowości  wykonywania  planów  finansowych  w podległych zakładach  i jednostkach budżetowych oraz w Urzędzie;
9) opiniowanie wniosków w sprawie przyznania dotacji oraz przekazywanie i rozliczanie przyznanych dotacji we współdziałaniu z Wydziałami, Referatem;
10) współudział  z naczelnikami  Wydziałów  merytorycznych  w przygotowywaniu  i przeprowadzaniu  procedur przetargowych przy zaciąganiu kredytów;
11) przygotowywanie  i przeprowadzanie  procedur  przetargowych  na  bankową obsługę budżetu  miasta i zaciąganie kredytów oraz pożyczek;
12) bieżąca kontrola stanu długu publicznego budżetu miasta w celu zachowania równowagi budżetowej;
13) przedkładanie  organom  miasta  propozycji  w zakresie  kierunków  polityki  podatkowej  oraz  wysokości podatków;
14) kierowanie pracą Wydziału Finansowego i kontrola wykonywania obowiązków służbowych przez podległych pracowników;
15) nadzór  i kontrola  sporządzania  planów  finansowych,  sprawozdawczości  i bilansów  podległych  Radzie jednostek i zakładów budżetowych oraz instytucji kultury;
16) nadzór nad postępowaniem podatkowym oraz prowadzeniem egzekucji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych;
17) prowadzenie  rachunkowości Urzędu  Miasta  oraz  jego  gospodarki  finansowej  zgodnie  z obowiązującymi przepisami;
18) wykonywanie  funkcji  kontrolnej  i instruktażowej  w zakresie  organizacji  finansów  i rachunkowości w podległych jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych;
19) nadzór nad sprawami postępowania w sprawach pomocy publicznej dla przedsiębiorców;
20) współdziałanie  z innymi  Wydziałami,  Referatem  w dziedzinie  analiz  i ocen  skutków  polityki  podatkowej miasta. 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjny

Data wytworzenia: 2019-07-27

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-09-11

Data modyfikacji: 2019-07-29

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-09-11