Sekretarz Miasta

Sekretarz Miasta Grajewo

Ryszard Wolwark

Adres:
Urząd Miasta Grajewo
ul. Strażacka 6A
19-200 Grajewo
pokój nr 19

tel. 86 273 0 806
Adres e-mail: r.wolwark@um.grajewo.pl

 
Oświadczenia majątkowe:
 
 
Kompetencje Sekretarza Miasta:

1) kierowanie sprawami organizacji Urzędu, planowania  pracy urzędników i obsługi interesantów,
2) zapewnienie warunków umożliwiających sprawne wykonywanie zadań przez Radę, Burmistrza i Urząd;
3) nadzór  nad  przygotowywaniem  przez  Wydziały,  Referaty  i pracowników  samodzielnych  projektów  aktów prawnych ( zarządzenia Burmistrza, uchwały Rady);
4) nadzór nad prowadzeniem  spraw  kadrowych  pracowników Urzędu;
5) realizacja zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Urzędzie;
6) przygotowywanie  projektów  zakresu  czynności  dla  pracowników  zajmujących  w Urzędzie  stanowiska kierownicze i bezpośrednio podległe Burmistrzowi oraz  kierownikom  jednostek organizacyjnych miasta,
7) nadzór nad sprawami  związanymi  z doskonaleniem kadr Urzędu;
8) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy Naczelnikami Wydziałów i Kierownikami Referatów;
9) nadzór nad terminowym i zgodnym z prawem załatwianiem spraw obywateli;
10) opracowywanie  i aktualizacja  Statutu  Miasta,  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu,  Regulaminu  Pracy, Regulaminu  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych,  Regulaminu  wynagradzania  i innych  aktów normatywnych;
11) nadzór  nad   prowadzeniem  spraw   oświatowych  należących  do  kompetencji  organu  prowadzącego w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;
12) realizacja  zadań  związanych  z wydawaniem  uprawnionym  uczniom  decyzji  administracyjnych  w sprawach stypendiów socjalnych i zasiłków;
13) nadzór nad wykonywaniem przez Urząd zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
14) realizacja  zadań  związanych  z wykonywaniem  przez  Wydziały  i Referaty  realizacji  obowiązków  Urzędu wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
15) przewodniczenie  Komisji  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych  i nadzór  nad  realizacją  zadań socjalnych;
16) realizacja  zadań  Urzędu  wynikających  z ustawy  o ochronie  danych  osobowych,  w tym  pełnienie  funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
17) realizacja  zadań  zleconych  dotyczących  wyborów  powszechnych,  wyborów  do  organów  samorządu terytorialnego i referendów;
18) realizacja zadań wynikających z funkcjonującego w Urzędzie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009;
19) realizacja zadań związanych z ubezpieczeniem majątku miasta i jednostek organizacyjnych miasta;
20) realizacja zadań związanych z organizacją, przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków obywateli;
21) realizacja zadań związanych z okresowymi ocenami kwalifikacyjnymi pracowników;
22) nadzór nad organizacją działalności kontrolnej wykonywanej przez Naczelników, Kierowników Referatów, gromadzenie dokumentacji kontrolnej wewnętrznej i zewnętrznej;
23) zapewnienie  wykonywania  w Urzędzie  zaleceń  pokontrolnych  wydawanych  przez  organy  kontroli zewnętrznej i wewnętrznej;
24) analiza  oświadczeń  majątkowych  pracowników  Urzędu  i kierowników  jednostek  organizacyjnych  miasta, oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji,
25) prowadzenie innych spraw miasta w zakresie ustalonym przez Burmistrza;

Sekretarz  bezpośrednio  nadzoruje  pracę  Biura  Rady  Miasta,  Wydziału  Organizacyjnego,  samodzielnego stanowiska d/s oświaty, samodzielnego stanowiska d/s promocji.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-09-11

Data modyfikacji: 2015-06-22

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-09-11