Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Miasto Grajewo:

  1. Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
  2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;

 2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

  1. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  2. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych tj. 7.30 – 15.30 akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  3. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1546 z późn. zm.) od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.  zgodnie z  załącznikiem do ustawy cz. II. poz. 4.

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U. z 2007 Nr.187, poz. 1330).

Opłatę należy uiścić na rachunek beneficjenta:
Miasto Grajewo -Urząd Miasta Grajewo
ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo
na nr konta 24 1020 1332 0000 1502 1214 2172

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjny

Data wytworzenia: 2014-09-12

Wprowadzający: Patryk Pogorzelski

Data wprowadzenia: 2016-01-05

Data modyfikacji: 2023-05-08

Opublikował: Patryk Pogorzelski

Data publikacji: 2016-01-05