Certyfikat ISO 9001

Urząd Miasta Grajewo uzyskał certyfikat ISO 9001


Urząd Miasta Grajewo uzyskał certyfikat ISO, który potwierdza, że system zarządzania jakością spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009, czyli w zakresie świadczenia usług administracji samorządowej związanych z realizacją zadań publicznych własnych i zleconych, zaspokajających potrzeby społeczności lokalnej, a także zapewniających rozwój regionu.


Według obowiązującej w Urzędzie Polityki Jakości, naszym celem jest przede wszystkim usatysfakcjonowanie Klientów poprzez sprawną, kompetentną i na najwyższym poziomie realizację zadań publicznych określonych w przepisach prawa, stałe podnoszenie standardu świadczonych usług oraz systematyczne doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnie z przyjętą Normą PN-EN ISO 9001:2009.

 

Cele Polityki Jakości będą realizowane poprzez:

 

1) zapewnienie Klientom fachowej i terminowej obsługi, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, przy dążeniu do maksymalnego skracania czasu jej realizacji, w tym zapewnienie sprawnie funkcjonującego systemu komunikowania się z Klientem, poprzez udostępnianie i udzielanie przejrzystych, klarownych oraz kompleksowych informacji,

2) stałe podnoszenie wiedzy i umiejętności zawodowych pracowników Urzędu za pomocą różnych metod i form szkolenia,

3) dokonywanie zmian organizacyjnych i technicznych w kierunku ciągłego doskonalenia jakości obsługi Klienta oraz stwarzanie przyjaznych warunków pracy dla pracowników Urzędu,

4) realizowanie zadań stosownie do przyjętych procedur postępowania oraz prowadzenie stałego monitoringu ich skuteczności.

 

Kierownictwo i pracownicy Urzędu Miasta Grajewo zobowiązują się do realizowania założeń Polityki Jakości oraz działania w ramach systemu zarządzania jakością, w pełni odpowiadając za jakość wykonywanej pracy, a tym samym za skuteczne wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością w Urzędzie oraz zapewnienie środków i warunków na jego utrzymanie i rozwój.

 

Urząd wdrożył Politykę Zarządzania Jakością i uzyskał certyfikat dzięki uczestnictwu w projekcie unijnym prowadzonym przez "Euroregion Niemen." Umowę zawarto pomiędzy Miastem Grajewo a Stowarzyszeniem "Euroregion Niemen" w dniu 20 kwietnia 2009 r.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 5 Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2012-02-28

Data modyfikacji: 2012-02-28

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2012-02-28