Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa”:

Grajewo, dnia 04.11.2019 r.

 

PŚ.271.5.2019

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

            Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Miasto Grajewo z siedzibą ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa”:

  • w części zamówienia nr 1 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez ARCH-POINT Wojciech Chudy z siedzibą ul. Traugutta 12 E, 77-300 Człuchów; cena ofertowa: 38.500,00 zł brutto; termin realizacji: 30 dni;
  • w części zamówienia nr 2 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 złożoną przez Studio Architektury Gamma sp. z o.o. z siedzibą ul. Opolska 15, 15-549 Białystok; cena ofertowa: 23.370,00 zł brutto; termin realizacji: 30 dni;
  • w części zamówienia nr 3 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Architektura Projekt – Jurkiewicz Ireneusz z siedzibą ul. Słowackiego 19/4, 59-300 Lublin; cena ofertowa: 30.012,00 zł brutto; termin realizacji: 30 dni;

Ww. oferty zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. cena oferty i termin realizacji. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie wszystkich złożonych ofert wraz z ich oceną punktową:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

 

Część zamówienia nr 1

Część zamówienia nr 2

Część zamówienia nr 3

1

Architektura Projekt – Jurkiewicz Ireneusz

ul. Słowackiego 19/4,

59-300 Lublin

A – Cena ofertowa [zł brutto]

-

-

30.012,00

T – Termin realizacji [w dniach]

-

-

30 dni

ilość punktów za kryterium

A=Cmin/Cn x 100 pkt x 60%

-

-

60,00

ilość punktów za kryterium

T=Tmin/Tn x 100 pkt x 40%

-

-

40,00

Ocena oferty = A + T

-

-

100,00

2

ARCH-POINT Wojciech Chudy

ul. Traugutta 12 E,

77-300 Człuchów

A – Cena ofertowa [zł brutto]

38.500,00

-

-

T – Termin realizacji [w dniach]

30 dni

-

-

ilość punktów za kryterium

A=Cmin/Cn x 100 pkt x 60%

60,00

-

-

ilość punktów za kryterium

T=Tmin/Tn x 100 pkt x 40%

40,00

-

-

Ocena oferty = A + T

100,00

-

-

3

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

Adres korespondencyjny

ul. Diamentowa 2C,

20-447 Lublin

A – Cena ofertowa [zł brutto]

73.800,00

49.200,00

98.400,00

T – Termin realizacji [w dniach]

30 dni

30 dni

30 dni

ilość punktów za kryterium

A=Cmin/Cn x 100 pkt x 60%

31,30

28,50

18,30

ilość punktów za kryterium

T=Tmin/Tn x 100 pkt x 40%

40,00

40,00

40,00

Ocena oferty = A + T

71,30

68,50

58,30

4

Studio Architektury Gamma sp. z o.o.

ul. Opolska 15,
15-549 Białystok

A – Cena ofertowa [zł brutto]

-

23.370,00

49.000,00

T – Termin realizacji [w dniach]

-

30 dni

30 dni

ilość punktów za kryterium

A=Cmin/Cn x 100 pkt x 60%

-

60,00

36,75

ilość punktów za kryterium

T=Tmin/Tn x 100 pkt x 40%

-

40,00

40,00

Ocena oferty = A + T

-

100,00

76,75

 

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Pozyskiwania Środków

Data wytworzenia: 2019-11-04

Wprowadzający: Tomasz Poniatowski

Modyfikujący: Tomasz Poniatowski

Data modyfikacji: 2019-11-04

Opublikował: Tomasz Poniatowski

Data publikacji: 2019-11-04