ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. 2015 poz. 1777), wymaganiami wynikającymi z Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, założeniami Narodowego Planu Rewitalizacji i Krajowej Polityki Miejskiej 2023, z wymaganiami i wytycznymi przyjętymi przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz z zasadami konkursu dotacji „Modelowa rewitalizacja miast”. Ww. opracowanie zostanie wykonane w ramach Projektu pt. „Rewitalizacja centrum Grajewa” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W związku z tym, Wykonawca oznakuje wszystkie materiały opracowane w ramach zamówienia w sposób zgodny z zasadami informacji i promocji opisanymi w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Podręczniku Beneficjenta Funduszy Europejskich w zakresie informacji i promocji na lata 2014-2020.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Pozyskiwania Środków

Data wytworzenia: 2016-10-28

Wprowadzający: Tomasz Poniatowski

Modyfikujący: Tomasz Poniatowski

Data modyfikacji: 2016-11-02

Opublikował: Tomasz Poniatowski

Data publikacji: 2016-10-28