Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn "Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim Nr 2 przy ul. I. Krasickiego w Grajewie"

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-12-2019

Numer ogłoszenia

1218057

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Urząd Miasta Grajewo 19-200 Grajewo ul.Strażacka 6A pok. nr 21 do godz.10:00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Pieńczykowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

0862730829

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim Nr 2 przy ul. I. Krasickiego w Grajewie ", które obejmują swym zakresem wykonanie następujących prac w pomieszczeniach oznaczonych symbolem 15a.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: grajewski Miejscowość: Grajewo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim Nr 2 przy ul. I. Krasickiego w Grajewie w ramach projektu pn. "Nowe miejsca opieki w Grajewskim Żłobku"

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim Nr 2 przy ul. I. Krasickiego w Grajewie ", które obejmują swym zakresem wykonanie następujących prac w pomieszczeniach oznaczonych symbolem 15a:
1) roboty ogólnobudowlane:
- rozbiórka istniejących wykładzin podłogowych, skucie nierówności posadzek i rozbiórka ściany działowej,
- wykonanie ścian działowych gr. 8cm wydzielających pomieszczenia sanitarno-higieniczne,
- wykonanie tynków na ścianach działowych i uzupełnienie po rozebranych ścianach,
- wyrównanie poziomu posadzek,
- montaż drzwi wewnętrznych i kabin WC,
- roboty malarskie,
- ułożenie glazury w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
- ułożenie wykładziny dywanowej w sali zajęć i gresu w pom. sanitarnych,
roboty sanitarne:
- rozprowadzenie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w projektowanych pomieszczeniach sanitarnych i włączenie jej do istniejącej instalacji wod-kan,
- montaż wyposażenia pom. sanitarnych (brodzik z baterią prysznicową i zestawem prysznicowym, umywalki z bateriami, miski ustępowe na zestawach podtynkowych)
- montaż grzejnika i włączenie do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania,
2) roboty elektryczne:
- instalację oświetleniową i gniazd wtykowych dostosować do wymogów projektowanych pomieszczeń z rysunkiem E-1.
oraz wszystkie prace wynikłe w trakcie prowadzonych robót remontowych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania. W związku z tym, że prace prowadzone będą w działającej placówce oświatowej należy zastosować szczelne zabezpieczenia terenu prowadzonych prac, a prace szczególnie uciążliwe prowadzić poza godzinami pracy placówki.

Kod CPV

45453000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty remontowe i renowacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin realizacji zamówienia:
a) Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy: z dniem zawarcia umowy.
b) Termin zakończenia przedmiotu umowy: 40 dni od daty podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Potwierdzeniem posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia będzie wykazanie się przez wykonawcę zrealizowaniem, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
robót remontowo-budowlanych polegających na wykonaniu co najmniej 2 zamówień o wartości min. 40 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Potwierdzeniem dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – będzie wykazanie się przez Wykonawcę dysponowania osobami, które posiadają doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia tj.
osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami winna posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej min. 2 lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy,

Dodatkowe warunki

Zamawiający wymaga aby okres gwarancji na wykonane roboty wynosił minimum 36 miesięcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.Wykaz zamówień -zał. Nr 2a
2. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia -zał. 2b
3.Aktualny wypis z KRS lub aktualną kserokopię zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub oświadczenie, że nie prowadzi działalności gospodarczej,
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wymienionym w rozdziale IX formularza zapytania ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert:
- cena oferty –90%.
-okres gwarancji – 10%
Ocena punktowa w kryterium „cena oferty” dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Ac - liczba punktów, która przyznana zostanie ofercie „n” w zakresie kryterium „cena ofertowa”

Cmin
Ac = x 100 pkt x 90%
Cn

C min - cena minimalna brutto wśród złożonych ważnych ofert
Cn - cena brutto ocenianej oferty „n”

Ocena punktowa kryterium „okres gwarancji” dokonana zostanie zgodnie z poniższą formułą:

Gc - liczba punktów, którą przyznana zostanie ofercie „n” w zakresie kryterium „okres gwarancji”:
Gn
Gc = x 100 pkt x 10%
Gmax

G n - okres gwarancji zaoferowany w ofercie „n” /w miesiącach/,
Gmax – maksymalny, najdłuższy okres gwarancji wśród złożonych ważnych ofert,

UWAGA:
1) Przy punktacji ofert w zakresie „okres gwarancji” zostanie przyjęte, że gwarancjom powyżej 60 miesięcy będzie przyznana ilość punktów odpowiadająca gwarancji za okres 60 miesięcy.
2) Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego przy realizacji przedmiotowego zamówienia wynosi 36 miesięcy.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów uzyskaną zgodnie z podanymi powyżej zasadami.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu za uwagi na:
1. Osobowe lub kapitałowe powiązania z zamawiającym polegające w szczególności na:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia lub kurateli.
1. Otwartą likwidację lub ogłoszoną upadłość.
Oferta złożona przez Oferenta, który podlega wykluczenie, zostaje odrzucona ze względu na niespełnienie wymagań.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO GRAJEWO

Adres

Strażacka 6A

19-200 Grajewo

podlaskie , grajewski

Numer telefonu

862730800

Fax

862730803

NIP

7191532012

Tytuł projektu

Nowe miejsca opieki w Grajewskim Żłobku

Numer projektu

RPPD.02.02.00-20-0150/19-00

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2019-11-19

Wprowadzający: Patryk Pogorzelski

Modyfikujący: Patryk Pogorzelski

Data modyfikacji: 2019-11-19

Opublikował: Patryk Pogorzelski

Data publikacji: 2019-11-19