Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 46495 - 2016 z dnia 2016-04-26 - Przebudowa infrastruktury technicznej oraz nawierzchni na os. Południe w Grajewie

Tytuł Przebudowa infrastruktury technicznej oraz nawierzchni na os. Południe w Grajewie
Numer 46495 - 2016
Data wydania 2016-04-26

Grajewo: Przebudowa infrastruktury technicznej oraz nawierzchni na oś. Południe w Grajewie
Numer ogłoszenia: 46495 - 2016; data zamieszczenia: 26.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 26923 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa infrastruktury technicznej oraz nawierzchni na oś. Południe w Grajewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa infrastruktury technicznej oraz nawierzchni na oś. Południe polega na wykonaniu:a) parkingu między budynkiem mieszkalnym Nr 3 i Nr 8 o nawierzchni z szarej kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, oznakowania pionowego oraz wjazdu łączącego parking z drogą osiedlową, b) chodnika z szarej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm -przejście między ogrodzeniami w kierunku budynku mieszkalnego Nr 14..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe UNIROL Dorota Kulikowska, ul. Robotnicza 6, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 87888,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 65993,66

  • Oferta z najniższą ceną: 65993,66 / Oferta z najwyższą ceną: 101704,64

  • Waluta: PLN .

Metryka strony

Udostępniający: Referat Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2016-05-05

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2016-05-05

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2016-05-05