Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 98752 - 2016 z dnia 2016-04-21 - Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul.Robotniczej.

Tytuł Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul.Robotniczej.
Numer 98752 - 2016
Data wydania 2016-04-21

Grajewo: Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul.Robotniczej.
Numer ogłoszenia: 98752 - 2016; data zamieszczenia: 21.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 45274 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul.Robotniczej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Zamówienie pn Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul.Robotniczej, polegające na przebudowie drogi gminnej nr 102947B na odcinku od km 0+088 do km 0+876. Do realizacji inwestycji przyjęto cały odcinek drogi o długości 0,788 km wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. 2.Realizacja inwestycji polega między innymi na wykonaniu nw elementów robót: 1) Roboty przygotowawcze roboty pomiarowe w terenie, wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, karczowanie drzew i krzaków , usunięcie warstwy humusu , prace rozbiórkowe, 2) Roboty ziemne - wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie, - wykonanie nasypów mechanicznie, 3) Podbudowa pod nawierzchnię drogową - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne , - wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o gr. 20cm , - wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o gr. 10 cm , - wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, - regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, 4) Nawierzchnia drogowa - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego- warstwa wiążąca gr. 8cm , - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego- warstwa ścieralna o gr. 5 cm, - humusowanie z obsianiem skarp, 5) Wykonanie chodników, ścieżki rowerowej i zjazdów, - ustawienie krawężników betonowych 20x30cm na ławie betonowej , - wykonanie chodników i ścieżek rowerowych z kostki brukowej gr. 6cm , - ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm, - zjazdy z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszyw naturalnych gr.20cm , 6) Oznakowanie drogowe pionowe i poziome: - oznakowanie poziome jezdni, - oznakowanie pionowe jezdni, 7) Kanalizacja deszczowa - wykonanie kanału deszczowego z rur PE o śr. 1400 mm, - wykonanie kanału deszczowego z rur PE o śr. 1200 mm, - wykonanie kanału deszczowego z rur PE o śr. 1000 mm, - wykonanie kanału deszczowego z rur PP o śr. 500 mm, - wykonanie kanału deszczowego z rur PP o śr. 400 mm, - wykonanie przykanalików kanału deszczowego z rur PVC o śr. 200 mm, - wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych, - wykonanie wpustów krawężnikowych z osadnikiem, 8) Oświetlenie uliczne: - ułożenie kabla oświetleniowego, - montaż słupów żelbetowych wirowanych wraz z wysięgnikami, - montaż opraw wraz z lampami sodowymi 150W, - przebudowa kabli telekomunikacyjnych, 9) Sieć wodociągowa: - wykonanie sieci wodociągowej z rur PE o śr.280 mm, - wykonanie sieci wodociągowej z rur PE o śr.110 mm, - wykonanie sieci wodociągowej z rur PE o śr.90 mm, - montaż hydrantów p.poż nadziemnych o śr.100mm, - montaż uzbrojenia sieci wodociągowej (zasuw, kształtek itp),..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe UNIROL Dorota Kulikowska, ul.Robotnicza 6, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5050806,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 3497492,02

  • Oferta z najniższą ceną: 3483991,79 / Oferta z najwyższą ceną: 4176702,72

  • Waluta: PLN .

Metryka strony

Udostępniający: Referat Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2016-04-21

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2016-04-22

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2016-04-21