Zamówienie Nr 45274 - 2016 z dnia 2016-03-01 - Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul.Robotniczej

Tytuł Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul.Robotniczej
Numer 45274 - 2016
Data wydania 2016-03-01

Grajewo: Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul.Robotniczej
Numer ogłoszenia: 45274 - 2016; data zamieszczenia: 01.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo , ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grajewo.pl; bip.um.grajewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul.Robotniczej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Zamówienie pn Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul.Robotniczej, polegające na przebudowie drogi gminnej nr 102947B na odcinku od km 0+088 do km 0+876. Do realizacji inwestycji przyjęto cały odcinek drogi o długości 0,788 km wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. 2.Realizacja inwestycji polega między innymi na wykonaniu nw elementów robót: 1) Roboty przygotowawcze roboty pomiarowe w terenie, wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, karczowanie drzew i krzaków , usunięcie warstwy humusu , prace rozbiórkowe, 2) Roboty ziemne - wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie, - wykonanie nasypów mechanicznie, 3) Podbudowa pod nawierzchnię drogową - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne , - wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o gr. 20cm , - wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o gr. 10 cm , - wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, - regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, 4) Nawierzchnia drogowa - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego- warstwa wiążąca gr. 8cm , - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego- warstwa ścieralna o gr. 5 cm, - humusowanie z obsianiem skarp, 5) Wykonanie chodników, ścieżki rowerowej i zjazdów, - ustawienie krawężników betonowych 20x30cm na ławie betonowej , - wykonanie chodników i ścieżek rowerowych z kostki brukowej gr. 6cm , - ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm, - zjazdy z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszyw naturalnych gr.20cm , 6) Oznakowanie drogowe pionowe i poziome: - oznakowanie poziome jezdni, - oznakowanie pionowe jezdni, 7) Kanalizacja deszczowa - wykonanie kanału deszczowego z rur PE o śr. 1400 mm, - wykonanie kanału deszczowego z rur PE o śr. 1200 mm, - wykonanie kanału deszczowego z rur PE o śr. 1000 mm, - wykonanie kanału deszczowego z rur PP o śr. 500 mm, - wykonanie kanału deszczowego z rur PP o śr. 400 mm, - wykonanie przykanalików kanału deszczowego z rur PVC o śr. 200 mm, - wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych, - wykonanie wpustów krawężnikowych z osadnikiem, 8) Oświetlenie uliczne: - ułożenie kabla oświetleniowego, - montaż słupów żelbetowych wirowanych wraz z wysięgnikami, - montaż opraw wraz z lampami sodowymi 150W, - przebudowa kabli telekomunikacyjnych, 9) Sieć wodociągowa: - wykonanie sieci wodociągowej z rur PE o śr.280 mm, - wykonanie sieci wodociągowej z rur PE o śr.110 mm, - wykonanie sieci wodociągowej z rur PE o śr.90 mm, - montaż hydrantów p.poż nadziemnych o śr.100mm, - montaż uzbrojenia sieci wodociągowej (zasuw, kształtek itp),.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 150.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium w wysokości 100.000,00 zł, słownie: sto tysięcy złotych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Potwierdzeniem posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia będzie wykazanie się przez wykonawcę zrealizowaniem, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na wykonaniu: - 2 zamówień na roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych kategorii ruchu minimum KR- 4 o powierzchni co najmniej 7.500m2, - 2 zamówień na roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej o długości min 500mb, - 2 zamówień na roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci wodociągowych o długości min 500mb , - 2 zamówień na roboty budowlane polegające na wykonaniu linii oświetleniowych lub elektroenergetycznych o długości min.500mb. Ocena potwierdzenia spełnienia ww warunku dokonana będzie w oparciu o dane i informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach .

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Potwierdzeniem dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym będzie dostęp do co najmniej jednej jednostki n/w narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych w celu realizacji zamówienia wraz podaniem informacji o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wymagane zasoby: - wytwórnia mas bitumicznych o wydajności minimum 50 Mg/h zlokalizowana w odległości gwarantującej czas transportu, od załadunku do wyładunku, nie przekraczającej 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania - min. 1 szt. - układarka do mas bitumicznych szerokości minimum 4 m - min.1 szt. - samochody samowyładowcze 15 t lub większe - min.3 szt - walec statyczny samojezdny min. 8t - min.1 szt. - walec statyczny ogumiony min. 8t. - min.1 szt. - walec wibracyjny min. 8t - min.1 szt. - koparka podsiębierna o pojemności łyżki min. 0,6 m3 - min.1 szt. Ocena potwierdzenia spełnienia ww warunku dokonana będzie w oparciu o dane i informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach .

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Potwierdzenie dysponowania osobami, które posiadają doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do pełnienia funkcji kierownika budowy.Osoby proponowane do pełnienia funkcji kierownika budowy i kierownika robót winne posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, aktualne na okres wykonywania robót zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz ponadto: - kierownik budowy (uprawnienia w specjalności drogowej) - powinien posiadać min. 2 lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy, - kierownik robót wodno-kanalizacyjnych (uprawnienia w specjalności instalacji w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych) - powinien posiadać min. 2 lata doświadczenia na stanowisku kierownika robót - kierownik robót elektrycznych (uprawnienia w specjalności instalacji w zakresie sieci i instalacji elektrycznych) - powinien posiadać min. 2 lata doświadczenia na stanowisku kierownika robót . Ocena potwierdzenia spełnienia ww warunku dokonana będzie w oparciu o dane i informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach .

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Potwierdzeniem wymaganej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia będzie: - wykazanie się dobrą sytuacją finansową, określoną jako posiadanie zdolności kredytowej lub posiadanie środków finansowych w wysokości 2.000.000,00PLN (słownie dwa miliony złotych złotych), - posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych). Ocena potwierdzenia spełnienia ww warunku dokonana będzie w oparciu o dane i informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie, okolicznościach i na poniższych zasadach: 1) zmiana terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w następujących przypadkach: a) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym, b) koniecznością usunięcia błędów w dokumentacji projektowej, ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji oraz związaną z tym koniecznością przeprojektowania dokumentacji projektowej w tym zakresie, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, c) wstrzymania realizacji robót przez właściwe organy administracji publicznej, bądź orzeczeniem sądu, d) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną (fakt ten musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru), e) działania siły wyższej . Przewidziane powyżej okoliczności dopuszczające zmianę umowy, stanowią uprawnienia Zamawiającego, a nie jego obowiązek. We wszystkich przypadkach określonych w punktach od lit. a do e, termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności. Powyższe musi być udokumentowane stosownymi protokołami z udziałem Inspektora Nadzoru. 2) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT o kwotę wynikającą ze zmiany stawki tego podatku, 3) zmiana lub rezygnacja z podmiotu trzeciego (w tym podwykonawcy), na zasoby którego Wykonawca powoływał się w ofercie, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Grajewo 19-200 Grajewo ul.Strażacka 6A pok. nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Grajewo 19-200 Grajewo ul.Strażacka 6A pok. nr 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Referat Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2016-03-01

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2016-03-21

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2016-03-01