Zamówienie Nr 307348 - 2015 z dnia 2015-11-16 - Przygotowanie obiadów dwudaniowych dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pobytu Klub Seniora w Grajewie w ilości około 23000 zestawów obiadowych w stosunku rocznym - na 2016 rok

Tytuł Przygotowanie obiadów dwudaniowych dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pobytu Klub Seniora w Grajewie w ilości około 23000 zestawów obiadowych w stosunku rocznym - na 2016 rok
Numer 307348 - 2015
Data wydania 2015-11-16

Grajewo: Przygotowanie obiadów dwudaniowych dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pobytu Klub Seniora w Grajewie w ilości około 23000 zestawów obiadowych w stosunku rocznym - na 2016 rok
Numer ogłoszenia: 307348 - 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie , ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 08 60, faks 86 273 08 61.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.grajewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie obiadów dwudaniowych dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pobytu Klub Seniora w Grajewie w ilości około 23000 zestawów obiadowych w stosunku rocznym - na 2016 rok.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa - przygotowanie obiadów dwudaniowych wraz z kompotem lub napojem dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pobytu (Klub Seniora) w Grajewie, w ilości około 23000 zestawów obiadowych na 2016 rok tj. około 90 posiłków z kompotem dziennie za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt. Przy opracowywaniu jadłospisu należy kierować się ogólnie zalecanymi zasadami prawidłowego żywienia, dbać o pełne zaspokojenie kaloryczne i witaminowe oraz pokarmy bogate w składniki mineralne. Zestawy posiłków powinny być przygotowywane przy wykorzystywaniu różnych technik kulinarnych, eliminując produkty ciężkostrawne, z wykorzystaniem bogatszego asortymentu dodatków owocowych, oraz większego udziału w żywieniu potraw z ryb. 2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości obiadów w stosunku rocznym, w okresie objętym przedmiotem zamówienia, ze względu na frekwencję osób korzystających z tej formy pomocy. Z racji zmniejszenia liczby przygotowanych posiłków Wykonawcy nie przysługują roszczenia względem Zamawiającego. 3. Minimalna wartość kaloryczna zestawu obiadowego - 850 kcal 4. Zestaw obiadowy składający się co najmniej z 2 dań i kompotu lub napoju, w tym: z zupy o pojemności nie mniejszej niż 450 ml, kaloryczność 250 kcal, drugiego dania - kaloryczność 600 kcal kompotu lub napoju. Posiłki muszą być skomponowane w następujących proporcjach: co najmniej 2 razy w tygodniu obiady mięsne, 2 razy w tygodniu ryba (w postaci jak najmniej przetworzonej), 1 raz w tygodniu obiady bezmięsne. Podstawą drugiego dania powinny być potrawy z produktów białkowych np. z mięsa, ryb, podrobów, jaj, sera lub tzw. potrawa półmięsna złożona z mięsa i warzyw lub produktów mącznych albo bezmięsna uzupełniona produktami białkowymi (serem, jajami ). Ziemniaki powinny stanowić oddzielną potrawę i nie mogą zastępować potraw z warzyw. Posiłki powinny być urozmaicone o temperaturze w granicach 67 - 75 stopni Celsjusza. Dania nie mogą powtarzać się w okresie dekady. 5. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej oraz przestrzegał norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. 6. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zachowując wymogi sanitarno - epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. 7. Wykonawca będzie podawał jadłospis na dekadę ( 10 dni ) do wiadomości Zamawiającego. 8. Wykonawca zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. Urz. UE L 304/18 z dnia 22.11.2011 z późn. zm.)będzie na bieżąco przekazywał wraz z dostarczonymi posiłkami informacje na temat składników dostarczanych posiłków, w tym skalników powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, które zostały użyte przy wytworzeniu lub przygotowywaniu żywności i nadal obecnych w produkcie gotowym. Nazwa składników alergennych zgodnie z art. 21 ust. 1 lit. b rozporządzenia 1169/2011 jest podkreślona za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego ją od reszty składników, np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła. 9. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia obiadów własnym transportem we własnych termosach. 10. Dostarczenie zamówienia do punktu wydawania posiłków w (Klubie Seniora) odbywać się będzie w godz. 12:00 - 13:00. 11. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł. 12. Rozliczenia finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będą na podstawie ilości faktycznie dostarczonych obiadów i ich ceny jednostkowej. 13. Ilość zamawianych obiadów Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy najpóźniej do godz. 14:00 poprzedniego dnia. 14. W dniach 25 marca i 23 grudnia 2015 r. zamiast obiadu Wykonawca przygotuje tradycyjny posiłek świąteczny o uroczystym charakterze.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, które wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie, że oferowana usługa spełnia wymagania określone przez zamawiającego.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczeń wykonawcy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczeń wykonawcy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczeń wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy; oświadczenie złożone zgodnie z art. 22 ust 1 Ustawy PZP; Dokument potwierdzający wykonanie w ostatnich trzech latach przynajmniej 3 zamówień na wykonanie usług dostarczania posiłków do jednostek samorządowych i rodzaju zbliżonym do niniejszego postępowania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Jakość dokonywanych usług (3 pozytywne opinie określone w rozdz. VI pkt 4.4 SIWZ) - 30

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mops.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo pokój nr 9 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2015-11-16

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2015-11-16

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2015-11-16