Ogłoszenie Nr 253902 - 2015 z dnia 2015-09-28 - o koncesji na usługi - Świadczenie usług operatora Centrum Tradycji Mleczarstwa - Muzeum Mleka w Grajewie

Tytuł o koncesji na usługi - Świadczenie usług operatora Centrum Tradycji Mleczarstwa - Muzeum Mleka w Grajewie
Numer 253902 - 2015
Data wydania 2015-09-28

Grajewo: Świadczenie usług operatora Centrum Tradycji Mleczarstwa - Muzeum Mleka w Grajewie
Numer ogłoszenia: 253902 - 2015; data zamieszczenia: 28.09.2015
OGŁOSZENIE O KONCESJI NA USŁUGI
 

SEKCJA I: KONCESJODAWCA

I. 1) NAZWA (FIRMA) I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ KONCESJODAWCY: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONCESJI

Nazwa nadana koncesji przez koncesjodawcę: Świadczenie usług operatora Centrum Tradycji Mleczarstwa - Muzeum Mleka w Grajewie.

Określenie przedmiotu koncesji oraz jej wartości: Przedmiotem koncesji jest wykonywanie usług operatora Centrum Tradycji Mleczarstwa - Muzeum Mleka w Grajewie (zwanego dalej Muzeum Mleka), polegających na zarządzaniu i efektywnym administrowaniu przekazanymi pomieszczeniami w budynku użyteczności publicznej - Muzeum Mleka w Grajewie. Muzeum będzie unikatową ofertą kulturalną mającą prezentować dorobek kultury materialnej i przemysłowej oraz historii i tradycji związanych z przemysłem mleczarskim, a także przybliżającego informacje i ciekawostki na temat mleka. Powstały budynek Muzeum Koncesjodawca przekaże w zarządzanie wyłonionemu operatorowi. Formalnie Muzeum będzie własnością Koncesjodawcy niemniej przyszły operator będzie miał możliwość prowadzenia działalności i pobierania pożytków. Koncesjodawca przewiduje minimum 5-letni okres trwania umowy (nie dłużej niż 15 lat)..

Opis potrzeb i wymagań koncesjodawcy / informacja o sposobie uzyskania opisu: 1. Zadaniem wyłonionego operatora będzie wyposażenie budynku Muzeum Mleka w elementy ekspozycyjne i multimedialne a także zarządzanie Muzeum Mleka tj. obsługę klientów, bieżące utrzymanie, dokonywanie drobnych napraw, zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzających. 2. Operator będzie świadczył usługi objęte koncesją na rzecz osób trzecich w imieniu własnym i na własne ryzyko i odpowiedzialność. 3. Zakresem działalności operatora będzie stworzenie i prowadzenie atrakcyjnej ekspozycji na powierzchni min. 310 m2 powiązanej z tematyką mleczarstwa i tradycji mleczarskich dostępną dla wszystkich zainteresowanych i w godzinach umożliwiających dostęp turystom, tj. od wtorku do niedzieli w godzinach od 10 do 18 (biletowanie i cena biletu do dalszych ustaleń z Operatorem, Koncesjodawca oferuje zastosowanie zniżki na basen dla gości którzy odwiedzili muzeum, będzie to dodatkowa zachęta do odwiedzania muzeum); dopuszczalne będzie zaprzestanie świadczenia usługi z przyczyn niezależnych od operatora takich jak np. awarie techniczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz nieszczęśliwe wypadki oraz na wniosek Operatora, za pisemną zgodą Koncesjodawcy. Koncesjodawca nie dysponuje eksponatami Muzeum ani opisem eksponatów, nie dysponuje również analizą ekonomiczną i finansową przedsięwzięcia, nie dysponuje koncepcją wyposażenia Muzeum, wskazuje jednak, iż pożądanym rozwiązaniem będą elementy multimedialne. Koncesjodawca dysponuje pełną dokumentacją budowlaną budynku, budynek jest wykończony i posiada wszelkie instalacje. 4. Operator będzie miał możliwość prowadzenia punktu gastronomicznego na piętrze budynku przeznaczonego na Muzeum Mleka (dopuszcza się powiązanie z promocją produktów mleczarskich, sąsiedztwo z pływalnią i szpitalem może generować dodatkowy ruch). Dostępne jest odpowiednie zaplecze oraz sala konsumpcyjna z wyjściem na taras w okresie letnim (bez wyposażenia i umeblowania) 5. Operator będzie mógł korzystać i pobierać pożytki z pomieszczeń położonych na piętrze budynku przeznaczonego na Muzeum Mleka, w tym z sali konferencyjnej na piętrze o pow. 110 m2 z możliwością podziału ścianą przesuwną w 2/3 powierzchni (możliwość wyświetlania filmów dot. mleczarstwa dla odwiedzających muzeum; organizacji spotkań, konferencji;), z zastrzeżeniem, że Operator będzie mógł udostępniać elementy infrastruktury Muzeum Mleka innym podmiotom w celu wykonywania przez nie działalności gospodarczej wyłącznie za zgodą Koncesjodawcy wyrażoną na piśmie. Nie dotyczy to udostępniania elementów infrastruktury organizatorom konferencji, seminariów, szkoleń etc. na okres nie przekraczający 3 dni. 6. Koncesjonariusz będzie mógł prowadzić inną działalność pod warunkiem nieograniczania podstawowej działalności, tj. Centrum Tradycji Mleczarstwa. 7. Operator uprawniony będzie do informowania na elewacji budynku, iż jest Operatorem Muzeum Mleka. Forma i treść tej informacji zostanie uzgodniona z Koncesjodawcą. 8. Operator rozważy we własnym zakresie konieczność dostosowania się do wymagań ustawy o muzeach. Do szczegółowych obowiązków Operatora będzie należało: 1) całoroczne techniczne zarządzanie infrastrukturą polegające na jej utrzymaniu i zapewnieniu pełnej funkcjonalności oraz zachowaniu w stanie niepogorszonym - z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa (m.in. prawa budowlanego, ppoż., BHP), co obejmować będzie m. in. zapewnienie porządku a w szczególności: - sprzątanie terenu: usuwanie śmieci, zamiatanie chodników, sprzątanie obiektów kubaturowych (budynków); - utrzymanie terenów zielonych - w tym koszenie trawy, nawadnianie miejsc nasadzenia roślin ozdobnych, usuwanie chwastów, grabienie oraz inne zabiegi pielęgnacyjne według bieżących potrzeb; - zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektów, w tym zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów (zgodnie z ppoż, BHP i innych przepisach mających odniesienie w tym przypadku) np.: bieżące uzupełnianie środków gaśniczych, bieżące uzupełnianie zestawów pierwszej pomocy przedlekarskiej; 2) techniczne utrzymanie obiektów w tym: a. monitoring infrastruktury realizowany w formie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej lub polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych; b. dbanie i ochrona przed uszkodzeniami; c. utrzymanie we właściwym stanie technicznym pomieszczeń, instalacji i urządzeń; 3) dokonywanie wszelkich drobnych bieżących napraw, remontów i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia; 4) zgłaszanie Koncesjodawcy wszelkich wad i pomoc w egzekwowaniu ich usunięcia od wykonawcy robót budowlanych i dostawców w okresie gwarancji i rękojmi; 5) dokumentowanie wszelkich poważnych uszkodzeń w trakcie trwania umowy i niezwłoczne informowanie właściciela obiektu o wszelkich awariach, uszkodzeniach oraz o możliwości ich wystąpienia; 6) zatrudnienie wykwalifikowanego personelu pracowniczego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania obiektów, urządzeń i instalacji. Skład osobowy obsługi powinien być wystarczający dla należytego funkcjonowania infrastruktury i świadczenia wszelkich zakładanych usług. Świadczenie usługi powinno odbywać się poprzez personel wyposażony w jednakowy ubiór (koszulki), identyfikator personalny na widocznej plakietce (imię i nazwisko), widoczną nazwą i adresem operatora w widocznym miejscu na terenie obiektu. 7) używanie w materiałach promocyjnych, reklamowych i innych odnoszących się do Muzeum Mleka - pojęcia Centrum Tradycji Mleczarstwa - Muzeum Mleka oraz logo Muzeum Mleka, z podaniem iż właścicielem Muzeum jest Miasto Grajewo oraz z informacją iż zostało sfinansowane w części z funduszy zewnętrznych, zgodnie z wzorem przekazanym Operatorowi przez Koncesjodawcę 8) zachowanie najwyższej staranności obowiązującej przy wykonywaniu tego typu usługi; 9) udostępnianie wszelkich dokumentów organom uprawnionym do kontroli projektu, przedstawicielom Koncesjodawcy i właścicielom obiektów, między innymi w zakresie poprawności realizacji umowy; 10) Udostępnianie odwiedzającym Muzeum Mleka anonimowych ankiet przygotowanych przez Koncesjodawcę i zwrotne przekazywanie ich Koncesjodawcy. 11) prowadzenie bieżącej ewidencji liczby osób odwiedzających Muzeum Mleka, wg. wzoru przekazanego przez Koncesjodawcę i kwartalne przedstawianie raportów. 12) serwisowanie i przeglądy techniczne infrastruktury; 13) wyposażenie/doposażenie nieruchomości w uzgodnieniu z Koncesjodawcą, 14) certyfikacja i atestowanie środków gaśniczych, ratunkowych i pierwszej pomocy przedlekarskiej; 15) dokonywanie przeglądów przewidzianych prawem, prowadzenie nadzoru technicznego dopuszczającego urządzenia do użytku przez uprawnione osoby oraz wykonywanie innych obowiązków względem nieruchomości, które wynikają z przepisów prawa; 16) zawarcie we własnym imieniu umów z dostawcami mediów i ponoszenie kosztów wynikających z przepisów prawa oraz niezbędnych do prowadzenia działalności w obiektach przedmiotu koncesji, między innymi: a. wywóz śmieci; b. podatku od nieruchomości c. odprowadzanie nieczystości i ścieków; d. certyfikacja i atestowanie środków gaśniczych, ratunkowych i pierwszej pomocy przedlekarskiej; e. dostarczenie energii elektrycznej, wody oraz innych mediów; f. ponoszenie opłat cywilno-prawnych; 17) zawarcie na własny koszt umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Koncesjonariusza w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem koncesji na kwotę 700.000,00 zł oraz utrzymywanie ciągłości ubezpieczenia w całym okresie realizacji umowy. 18) zawarcie na własny koszt umowy ubezpieczenia budynku i infrastruktury Muzeum Mleka od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych lub umyślnych działań osób trzecich na kwotę równowartości budynku wraz z infrastrukturą tj. około 5 mln zł i utrzymywanie ubezpieczenia przez cały okres umowy; 19) ustanowienie zabezpieczenia w wysokości 200.000 zł, jako zabezpieczenie roszczeń Koncesjodawcy tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy, zwrotne w nominalnej wysokości: - 50% po roku prowadzenia działalności przez Koncesjonariusza, - pozostałe zwrotne po 3 latach prowadzenia działalności przez Koncesjonariusza. 20) zwrot przedmiotu koncesji po upływie okresu określonego w umowie w stanie wolnym od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich, pozwalającym na jej dalsze funkcjonowanie w stanie nie gorszym niż w dniu jej oddania do eksploatacji z uwzględnieniem jej normalnego zużycia. Koncesjodawca nie wyklucza odkupienia ekspozycji i eksponatów od Operatora po zakończeniu umowy, na podstawie odrębnych ustaleń 21) ponoszenie ryzyka ekonomicznego, w tym związanego z dostępnością i popytem wykonywania przedmiotu koncesji; Opis potrzeb i wymagań związanych z wynagrodzeniem Koncesjonariusza 1. Koncesjodawca nie przewiduje płatności na rzecz Koncesjonariusza. 2. Wynagrodzenie Koncesjonariusza stanowi wyłącznie prawo do korzystania z obiektu przez okres wskazany w ofercie i prawo do pobierania pożytków i innych dochodów z przedmiotu koncesji. 3. Koncesjonariusz będzie pokrywał wszelkie koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją przedmiotu koncesji jak również będzie ponosił opłaty o charakterze publiczno - prawnym związane z przedmiotem koncesji oraz jego utrzymaniem..

Termin wykonania przedmiotu koncesji: Koncesjodawca na wyposażenie i udostępnienie Muzeum Mleka zwiedzającym w pełnym zakresie, będzie miał co najmniej 4 miesiące od podpisania umowy. Czas trwania koncesji od 5 do 15 lat..

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. WARUNKI UDZIAŁU

  • Warunki udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: W postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na usługi mogą brać udział podmioty, które spełniają następujące warunki: 1) w zakresie zdolności finansowej - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1000.000 zł (jeden milion)- Koncesjodawca oceni spełnianie warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków; 2) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Koncesjodawca oceni spełnianie warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków; 3) w zakresie niekaralności zainteresowanego podmiotu albo wspólnika, partnera, komplementariusza, członka zarządu zainteresowanego podmiotu, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego - Koncesjodawca oceni spełnianie warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie koncesji, zainteresowane podmioty składają jedno oświadczenie, że wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu spełniają łącznie, za wyjątkiem warunku z pkt 3, który powinien być spełniony przez każdy zainteresowany podmiot z osobna. Oświadczenie musi być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich występujących wspólnie podmiotów, zgodnie z zasadami reprezentacji. Podmioty zainteresowane, które przystępują do negocjacji, zobowiązane są do przedłożenia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub w przypadku podmiotów zagranicznych, odpisu z innego rejestru handlowego przetłumaczonego na język polski, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania wniosków. W przypadku, w którym w imieniu podmiotu działa pełnomocnik, którego upoważnienie do reprezentacji nie wynika bezpośrednio z przedstawionego odpisu rejestru, pełnomocnik jest zobowiązany do przedłożenia, przed przystąpieniem do negocjacji, stosownego pełnomocnictwa. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania, podmiotu ubiegającego się o zawarcie umowy koncesji oraz zakres jego umocowania. Podpisy mocodawcy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z zasadami reprezentacji. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. Wszelkie kwoty wyrażone w walutach obcych, o których mowa powyżej, będą przeliczane według odpowiedniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Proces dokonywania oceny spełniania powyższych warunków udziału dokonywany będzie w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia w formule spełnia (1) nie spełnia (0). Koncesjodawca zaprosi do udziału w negocjacjach podmioty, które złożyły wnioski zgodnie z wymogami określonymi powyżej. Koncesjodawca, po badaniu złożonych wniosków, nie przyjmie wniosków sporządzonych niezgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu, a także wniosków złożonych po upływie terminu do ich złożenia..
  • Informacja o oświadczeniach do których złożenia obowiązany jest zainteresowany podmiot, który składa wniosek o zawarcie umowy koncesji: Koncesjonariusz składa wniosek o zawarcie umowy o koncesji na usługi zawierający: 1) oświadczenie o zgłoszeniu udziału w postępowaniu, 2) oświadczenie o spełnianiu wskazanych w niniejszym ogłoszeniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej oraz w zakresie niekaralności. Wniosek winien zostać sporządzony w formie pisemnej, w języku polskim, według wzoru dostępnego na stronie internetowej Koncesjodawcy. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoba (osoby) podpisująca wniosek jest upoważniona do reprezentowania zainteresowanego podmiotu zgodnie z zasadami reprezentacji. Zaleca się, aby wszystkie strony wniosku były podpisane przez osobę (osoby) zgodnie z zasadami reprezentacji, a także aby wszystkie strony wniosku, w tym załączników były ponumerowane kolejnymi numerami. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być opisana w następujący sposób: Wniosek o zawarcie umowy koncesji na Świadczenie usług operatora Centrum Tradycji Mleczarstwa - Muzeum Mleka w Grajewie , z dopiskiem nie otwierać przed 16.11.2015 r., do godz. 12.00 oraz zawierać nazwę i adres siedziby Wnioskodawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniami na język polski. W przypadku niezłożenia przez zainteresowany podmiot oświadczeń, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi lub złożenia ich w niepełnym zakresie, Koncesjodawca poinformuje wnioskodawcę o nieprzyjęciu wniosku. Zainteresowany podmiot ma prawo złożyć tylko jeden wniosek o zawarcie umowy koncesji; zainteresowany podmiot, który złoży więcej niż jeden wniosek zostanie wykluczony z postępowania..
  • Informacja o dokumentach składanych przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą albo oferenta, który złoży najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą albo oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie zobowiązany do złożenia: 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, w których oferent posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych przez niego środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawionej nie wcześniej niż 14 dni przed jej złożeniem. Oferent, w zakresie spełniania warunku określonego w powyższym pkt 1 może polegać na zdolności innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań. Musi on w takiej sytuacji wykazać, że będzie spełniał warunki, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, niezbędne do wykonania umowy. Oferent przedstawi w tym celu stosowne zobowiązania tych podmiotów w zakresie realizacji umowy. Jeżeli z jakiejkolwiek uzasadnionej przyczyny oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, nie będzie mógł przedstawić dokumentów o których mowa powyżej w pkt 1, będzie mógł udowodnić swą sytuację ekonomiczną i finansową za pomocą każdego innego dokumentu, który Koncesjodawca uzna za przedmiotowo odpowiedni. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się z tłumaczeniem z języka obcego na język polski..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) WADIUM

  • Wysokość i tryb wniesienia wadium: Koncesjodawca wymaga wniesienia wadium w wysokości 50.000 zł. Wadium wnoszone będzie przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Dowód wniesienia wadium uczestnik postępowania zobowiązany będzie dołączyć do oferty..

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria:

  • 1. Czas trwania kocesji
  • 2. Wysokość opłaty za usługę świadczoną na rzecz osób trzecich korzystających z przedmiotu koncesji (cena biletu wstępu do Muzeum Mleka).
  • 3. Wysokość współfinansowania przedmiotu koncesji ze środków oferenta
  • 4. Termin wykonania przedmiotu koncesji
  • 5. Koncepcja wyposażenia Muzeum Mleka w ekspozycję stałą oraz opis proponowanych prezentacji multimedialnych.

IV.3) WARUNKI UZNANIA OFERTY ZA NIEODPOWIADAJĄCĄ WYMAGANIOM KONCESJODAWCY SKUTKUJĄCE NIEDOPUSZCZENIEM OFERT DO OCENY I PORÓWNANIA

Koncesjodawca za ofertę, która nie odpowiada jego wymaganiom uzna: 1) ofertę, która nie spełnia warunków określonych w treści opisu warunków koncesji, 2) ofertę, do której nie dołączono dowodu wniesienia wadium, 3) ofertę złożoną przez podmiot, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem podmiotów, które po ogłoszeniu upadłości zawarły układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 4) ofertę, która złożona została po terminie, 5) ofertę, która jest niezgodna z ustawą o koncesji na roboty budowlane lub usługi , 6) ofertę złożoną przez podmiot, który nie został zaproszony przez Koncesjodawcę do złożenia oferty.

IV.4) OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ODWOŁANIE POSTĘPOWANIA

Koncesjodawca może odwołać postępowanie w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 1) postępowanie obarczone jest rażącą wadą, której wystąpienie wpłynęło lub mogło wpłynąć na jego wynik, 2) w postępowaniu nie wpłynął żaden wniosek o zawarcie umowy koncesji spełniający wymogi formalne lub wymogi określone w opisie warunków koncesji, 3) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert, 4) oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą ani oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, nie złoży dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, która spowodowała, że prowadzenie postępowania lub realizacja przedmiotu umowy zawartej w rezultacie przeprowadzonego postępowania nie leży w interesie publicznym lub nie leży w interesie Koncesjodawcy.

IV.5) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Miejsce i termin składania wniosków o zawarcie umowy koncesji: 09.11.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Grajewo 19-200 Grajewo ul.Strażacka 6A pok. nr 21.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Referat Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2015-09-29

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2015-09-29

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2015-09-29