Ogłoszenie Nr 138601 - 2015 z dnia 2015-09-21 - o udzieleniu zamówienia - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na oś. Jana Pawła II w Grajewie

Tytuł o udzieleniu zamówienia - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na oś. Jana Pawła II w Grajewie
Numer 138601 - 2015
Data wydania 2015-09-21

Grajewo: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na oś. Jana Pawła II w Grajewie
Numer ogłoszenia: 138601 - 2015; data zamieszczenia: 21.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 126327 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na oś. Jana Pawła II w Grajewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na oś. Jana Pawła II w Grajewie polega na wykonaniu:a) kanalizacji sanitarnej w projektowanym pasie drogowym oznaczonym symbolem 03KD na odcinku od wykonanej studni S-38 do studni S-48 z rur PVC-U, SN8 o średnicach 200 i 300mm, studnie rewizyjne o średnicy 1200mm, b) sieci wodociągowej w projektowanym pasie drogowym oznaczonym symbolem 03KD od punktu T-5 do punktu T-8 (włączenie w istniejący wodociąg PVC Ø 110) z rur Ø160mm PVC PN 10.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.40-8, 45.23.21.50-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe UNIROL Dorota Kulikowska, ul. Robotnicza 6, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 109973,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 97728,47

  • Oferta z najniższą ceną: 97728,47 / Oferta z najwyższą ceną: 143312,60

  • Waluta: PLN .

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Referat Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2015-09-21

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2015-09-21

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2015-09-21