Ogłoszenie Nr 137275 - 2015 z dnia 2015-09-17 o udzieleniu zamówienia- Budowa nawierzchni w ul. Reymonta w Grajewie

Tytuł Budowa nawierzchni w ul. Reymonta w Grajewie
Numer 137275 - 2015
Data wydania 2015-09-17

Grajewo: Budowa nawierzchni w ul. Reymonta w Grajewie
Numer ogłoszenia: 137275 - 2015; data zamieszczenia: 17.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 122357 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nawierzchni w ul. Reymonta w Grajewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa nawierzchni w ul. Reymonta w Grajewie polega na wykonaniu: a) nawierzchni jezdni z szarej kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm, krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem,b) wjazdów na posesję z czerwonej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i na podbudowie z warstwy stabilizowanej cementem gr. 15cm,c) chodnika z szarej kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm,d) chodnika wzmocnionego z szarej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5cm i podbudowie z warstwy stabilizowanej cementem gr. 15cm,e) oznakowania poziomego i pionowego, f) wymiany hydrantu nadziemnego na podziemny.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe UNIROL Dorota Kulikowska, ul. Robotnicza 6, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93660,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 87858,58

  • Oferta z najniższą ceną: 87858,58 / Oferta z najwyższą ceną: 119848,25

  • Waluta: PLN .


 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Referat Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2015-09-18

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2015-09-18

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2015-09-18