Ogłoszenie Nr 135259 - 2015 z dnia 2015-09-14 - o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa cmentarza komunalnego - droga dojazdowa

Tytuł o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa cmentarza komunalnego - droga dojazdowa
Numer 135259 - 2015
Data wydania 2015-09-14

Grajewo: Rozbudowa cmentarza komunalnego - droga dojazdowa
Numer ogłoszenia: 135259 - 2015; data zamieszczenia: 14.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 122365 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa cmentarza komunalnego - droga dojazdowa.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Rozbudowa cmentarza komunalnego - droga dojazdowa polega na wykonaniu: nawierzchni jezdni ul. Pułaskiego (na odcinku od ul. Sportowej do ul. Bema ), z szarej kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem,.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe UNIROL Dorota Kulikowska, ul. Robotnicza 6, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31176,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 27287,00

  • Oferta z najniższą ceną: 27287,00 / Oferta z najwyższą ceną: 46608,23

  • Waluta: PLN .


 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Referat Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2015-09-15

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2015-09-15

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2015-09-15