Ogłoszenie Nr 109959 - 2015 z dnia 2015-07-24 - o udzieleniu zamówienia - Budowa nawierzchni i kanalizacji sanitarnej ul. Sportowej w Grajewie - III etap (od ul. Dąbrowskiego do ul. Pułaskiego)

Tytuł o udzieleniu zamówienia - Budowa nawierzchni i kanalizacji sanitarnej ul. Sportowej w Grajewie - III etap (od ul. Dąbrowskiego do ul. Pułaskiego)
Numer 109959 - 2015
Data wydania 2015-07-24

Grajewo: Budowa nawierzchni i kanalizacji sanitarnej ul. Sportowej w Grajewie - III etap (od ul. Dąbrowskiego do ul. Pułaskiego)
Numer ogłoszenia: 109959 - 2015; data zamieszczenia: 24.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 85879 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nawierzchni i kanalizacji sanitarnej ul. Sportowej w Grajewie - III etap (od ul. Dąbrowskiego do ul. Pułaskiego).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa nawierzchni i kanalizacji sanitarnej ul. Sportowej w Grajewie - III etap (od ul. Dąbrowskiego do ul. Pułaskiego) polega na wykonaniu:a) nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+ 397 do 0+650, z szarej kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, b) wjazdów na posesję na odcinku od km 0+ 397 do 0+650, z czerwonej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm, ograniczonych obrzeżami betonowymi 8x30cm wtopionymi, c) chodnika z szarej kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 5cm, na odcinku od km 0+ 397 do 0+650,d) oznakowania poziomego i pionowego, e) zieleńców na odcinku od km 0+ 397 do 0+650,f) regulacji pionowej studzienek i pokryw urządzeń podziemnych, g) przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy działek na odcinku od km 0+ 397 do 0+650 z rur PVC o średnicy 160 mm i klasy min SN8.h) zabezpieczenia (przedłużenia) w rejonie skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego istniejącej rury osłonowej instalacji telekomunikacyjnej rurą A110PS po 3m z każdej strony oraz ułożenie dodatkowej rury HDPE110/6,3. zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, opracowaną przez jednostkę projektową: PROJEKT Jacek Łazewski 15-170 Białystok, ul. Armii Ludowej 58.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Unirol Dorota Kulikowska, ul. Robotnicza 6, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 334246,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 293208,24

  • Oferta z najniższą ceną: 293208,24 / Oferta z najwyższą ceną: 394317,15

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Referat Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2015-07-24

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2015-07-24

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2015-07-24