Ogłoszenie Nr 95515 - 2015 z dnia 2015-06-29 - o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa cmentarza komunalnego w Grajewie-budowa kolumbariów

Tytuł o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa cmentarza komunalnego w Grajewie-budowa kolumbariów
Numer 95515 - 2015
Data wydania 2015-06-29

Grajewo: Rozbudowa cmentarza komunalnego w Grajewie-budowa kolumbariów
Numer ogłoszenia: 95515 - 2015; data zamieszczenia: 29.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 78285 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa cmentarza komunalnego w Grajewie-budowa kolumbariów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Rozbudowa cmentarza komunalnego w Grajewie - budowa kolumbariów , polega na wykonaniu 3 szt kolumbariów, TYP 1 o wymiarach 5,8x1,3m zlokalizowanych w polu grzebalnym A z 40 niszami na urny każde.Konstrukcja kolumbariów- ławy fundamentowe żelbetowe, ściany fundamentowe betonowe, ściany szczytowe i wydzielające nisze z białej cegły silikatowej łupanej, podłoga i przegroda między poziomami nisz- płyta żelbetowa, zadaszenie z dwuspadowych, prefabrykowanych płyt żelbetowych, opaska z płyt chodnikowych 50x50x7cm. Płyty zamykające nisze -Epitafium- kamienne, granitowe szare o wymiarach 40x63cm, gr. 3cm mocowane na śruby zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, opracowaną przez jednostkę projektową PANDA Autorska Pracownia Projektowa Joanna Jabłońska-Bałdyga 03-740 Warszawa, Al. Tysiąclecia 151/186..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.54.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Targowa 2, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57114,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 71819,63

  • Oferta z najniższą ceną: 71819,63 / Oferta z najwyższą ceną: 71819,63

  • Waluta: PLN.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Referat Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2015-06-29

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2015-06-29

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2015-06-29