Ogłoszenie Nr 153594 - 2015 z dnia 2015-06-24 - o udzieleniu zamówienia - Budowa oświetlenia w ul. Popiełuszki w Grajewie.

Tytuł o udzieleniu zamówienia - Budowa oświetlenia w ul.Popiełuszki w Grajewie.
Numer 153594 - 2015
Data wydania 2015-06-24

Grajewo: Budowa oświetlenia w ul.Popiełuszki w Grajewie.
Numer ogłoszenia: 153594 - 2015; data zamieszczenia: 24.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 108498 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia w ul.Popiełuszki w Grajewie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie pn: Budowa oświetlenia w ul.Popiełuszki w Grajewie, obejmuje swym zakresem: 1) budowę kablowej linii oświetleniowej YAKXs 4x35mm2, 2) budowę słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych wraz z wysięgnikami - szt. 19. 3) montaż opraw sodowych o mocy 100W na ww. wysięgnikach - 19 szt 4) budowę szafki oświetleniowej SO - 1 kpl, 5) rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni chodnika oraz wjazdów (materiał z rozbiórki) , 6) wykonanie przewiertu pod jezdnią wraz z wbudowaniem rury osłonowej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MEGAWAT J.Górniak i Wspólnicy, ul.Elewatorska 8A, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 78930,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 75620,40

  • Oferta z najniższą ceną: 75620,40 / Oferta z najwyższą ceną: 93359,82

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Referat Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2015-06-24

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2015-06-24

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2015-06-24