Ogłoszenie Nr 114798 - 2015 z dnia 2015-05-15 - o zmianie ogłoszenia - Udzielenie i obsługa kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji

Tytuł o zmianie ogłoszenia - Udzielenie i obsługa kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji
Numer 114798 - 2015
Data wydania 2015-05-15

Numer ogłoszenia: 114798 - 2015; data zamieszczenia: 15.05.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 101638 - 2015 data 04.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, fax. 86 273 0 803.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
  • W ogłoszeniu jest: Elementy przedmiotu zamówienia: 1.Kwota i waluta kredytu - 1.500.000,00 zł - spłata zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji 2.Okres spłaty kredytu - od 01.01.2019 do 31.12.2027 r. 3.Okres karencji w spłacie kredytu,liczony od 01.01.2016 r. - 3 lata 4.Oprocentowanie kredytu - Zmienna stopa procentowa 5.Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej -Stopa procentowa dla danego miesiąca kalendarzowego będzie ustalana w oparciu o wartość WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca, powiększona o marżę Banku przedstawioną w ofercie. Marża nie może ulec zwiększeniu w trakcie umowy kredytowej. 6.Termin spłaty odsetek - Miesięcznie 7.Okres karencji w spłacie odsetek - Brak karencji 8.Wysokość prowizji przygotowawczej (obejmującej koszt rozpatrzenia wniosku) - Nie więcej niż 0,2 % kwoty kredytu 9.Wysokość prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu - 0% 10.Wysokość prowizji od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu lub jego raty - 0% 11.Sposób zabezpieczenia kredytu - Weksel in blanko wystawiony przez Kredytobiorcę (Zamawiającego) wraz z deklaracją wekslową 12.Okres uprzedzenia Banku o przedterminowej spłacie kredytu - 3 dni..
  • W ogłoszeniu powinno być: Elementy przedmiotu zamówienia: 1.Kwota i waluta kredytu - 1.500.000,00 zł - spłata zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji 2.Okres spłaty kredytu - od 31.12.2019 do 31.12.2027 r. 3.Okres karencji w spłacie kredytu,liczony do dnia 30.12.2019 r. - 3 lata 4.Oprocentowanie kredytu - Zmienna stopa procentowa 5.Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej -Stopa procentowa dla danego miesiąca kalendarzowego będzie ustalana w oparciu o wartość WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca, powiększona o marżę Banku przedstawioną w ofercie. Marża nie może ulec zwiększeniu w trakcie umowy kredytowej. 6.Termin spłaty odsetek - Miesięcznie 7.Okres karencji w spłacie odsetek - Brak karencji 8.Wysokość prowizji przygotowawczej (obejmującej koszt rozpatrzenia wniosku) - Nie więcej niż 0,2 % kwoty kredytu 9.Wysokość prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu - 0% 10.Wysokość prowizji od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu lub jego raty - 0% 11.Sposób zabezpieczenia kredytu - Weksel in blanko wystawiony przez Kredytobiorcę (Zamawiającego) wraz z deklaracją wekslową 12.Okres uprzedzenia Banku o przedterminowej spłacie kredytu - 3 dni..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: 22.05.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Grajewo 19-200 Grajewo ul.Strażacka 6A pok. nr 21..
  • W ogłoszeniu powinno być: 02.06.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Grajewo 19-200 Grajewo ul.Strażacka 6A pok. nr 21..

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3.
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZMIANA UMOWY, przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Istotne dla obu stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie Kredytobiorca przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Banku w zakresie: 1) wydłużenia lub skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu, 2) wykorzystania kredytu w niższej kwocie, 3) zmiany harmonogramu spłat kredytu, w przypadku wystąpienia istotnej zmiany warunków finansowych Kredytobiorcy w szczególności w wypadku pogorszenia jego sytuacji finansowej. Zmiana może być inicjowana na wniosek banku bądź Kredytobiorcy, a strona wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy prawnej i umownej. Zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy. Zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza przedmiot zamówienia opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2015-05-15

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2015-05-15

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2015-05-15