Ogłoszenie Nr 111670 - 2015 z dnia 2015-05-13 - o udzieleniu zamówienia - Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego (od ul. Sportowej do ul. Bema).

Tytuł o udzieleniu zamówienia - Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego (od ul. Sportowej do ul. Bema).
Numer 111670 - 2015
Data wydania 2015-05-13

Grajewo: Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego (od ul. Sportowej do ul. Bema).
Numer ogłoszenia: 111670 - 2015; data zamieszczenia: 13.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 74392 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego (od ul. Sportowej do ul. Bema)..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego (od ul. Sportowej do ul. Bema), obejmuje swym zakresem budowę nawierzchni jezdni w ul. Dąbrowskiego oraz budowę kanalizacji deszczowej, w tym: a) nawierzchnię jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+066,00 (od ul. Bema do ul. Sportowej) z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna 5 cm, podbudowa zasadnicza 7 cm) na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, ograniczonej obustronnie krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej; b) wykonanie zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce z kruszywa grubości 20 cm; c) oznakowanie pionowe drogi wg projektu stałej organizacji ruchu; d) kanalizację deszczową: z rur PVC Ø200 wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi, studnia rewizyjna betonowa o średnicy wewnętrznej Ø1200 mm...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe UNIROL Dorota Kulikowska, ul.Robotnicza 6, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 115694,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 175626,98

  • Oferta z najniższą ceną: 175626,98 / Oferta z najwyższą ceną: 175626,98

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2015-05-13

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2015-05-13

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2015-05-13