Ogłoszenie Nr 64287 - 2015 z dnia 2015-05-06 - o udzieleniu zamówienia - Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 w Grajewie

Tytuł o udzieleniu zamówienia - Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 w Grajewie
Numer 64287 - 2015
Data wydania 2015-05-06

Grajewo: Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 w Grajewie
Numer ogłoszenia: 64287 - 2015; data zamieszczenia: 06.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 38749 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 w Grajewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 w Grajewie , polega na wykonaniu: a) drogi pożarowej i parkingu (bez placu pod wiatę śmietnika) z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm, kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 gr. 15cm i warstwie odsączającej z kruszywa gr. 15m, b) ciągów pieszych z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej , na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm i warstwie odsączającej z kruszywa gr. 15cm,c) nawierzchni z płytki chodnikowej 35x35 cm na istniejący stropie byłego składu opału z wykonaniem izolacji przeciw wodnej z 2 warstw papy termozgrzewalnej,d) schodów terenowych 30x15cm z kostki betonowej gr. 6cm i obrzeży chodnikowych wydzielonych murkami oporowymi zakończonymi barierką ochronną,e) zabezpieczenie skarp betonowymi płytami ażurowymi 60x40cm,f) dostosowania wysokości murków oporowych wejść do pomieszczeń piwnicznych do projektowanej niwelety drogi, g) wieńca żelbetowego , tynku cementowego na istniejącym murku, h) regulacji studzienek i pokryw urządzeń podziemnych, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, opracowanymi przez Biuro Obsługi Inwestycji Arkadiusz Papadopulos z siedzibą 19-400 Olecko ul. Gołdapska 22/15.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TOMBRUK Tomasz Parszewski, ul. Opoczyńska 4, 26-425 Odrzywół, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 145071,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 179432,51

  • Oferta z najniższą ceną: 175968,63 / Oferta z najwyższą ceną: 198378,45

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2015-05-07

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2015-05-07

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2015-05-07