Zamówienie Nr 100904 - 2015 z dnia 2015-04-30 - Przedmiotem zamówienia jest odbieranie na terenie miasta Grajewo odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z uchwałą Nr VI/48/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grajewo.

Tytuł Przedmiotem zamówienia jest odbieranie na terenie miasta Grajewo odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z uchwałą Nr VI/48/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grajewo.
Numer 100904 - 2015
Data wydania 2015-04-30

Grajewo: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie na terenie miasta Grajewo odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z uchwałą Nr VI/48/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grajewo.
Numer ogłoszenia: 100904 - 2015; data zamieszczenia: 30.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo , ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grajewo.pl; bip.um.grajewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie na terenie miasta Grajewo odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z uchwałą Nr VI/48/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grajewo..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych następujących strumieni odpadów komunalnych: a) odpady zmieszane (kod 20 03 01), b) selektywnie zbierane odpady opakowaniowe (kody: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 40), w tym: tworzywa sztuczne typu PET, tworzywa typu plastik przemysłowo - gospodarczy, metale papier i makulatura, opakowania wielomateriałowe, szkło kolorowe i bezbarwne, c) rozdrobnione odpady zielone (kod 20 02 01); d) popiół (kod 20 01 99); 2) dostarczanie odebranych odpadów komunalnych, o których mowa w pkt. 1, do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, położonej w odległości ok. 3,5 km w kierunku południowym od miasta Grajewo - Zamawiający podpisze z właścicielem RIPOK (BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie) porozumienie na zagospodarowanie odpadów komunalnych i poniesie koszty ich zagospodarowania. Wykonawca będzie zobowiązany podpisać umowę z BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie na nieodpłatne przekazywanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Grajewo - przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotowego zamówienia wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu umowę z BIOM Sp. z o.o.; 3) dostarczenie 321 szt. pojemników o poj. 1100 l i 72 szt. o poj. 240 l do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i ich rozmieszczenie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej - pojemniki winny być oznaczone kolorami i napisami oraz wyposażone w otwory wrzutowe odpowiednio do gromadzenia: tworzyw sztucznych typu PET oraz typu plastik przemysłowo - gospodarczy a także opakowań wielomateriałowych - koloru żółtego z napisem Plastik - 104 szt. o poj. 1100 l., 24 szt. o poj. 240 l., szkła kolorowego i bezbarwnego - koloru zielonego z napisem Szkło - 61 szt. o poj. 1100 l., 24 szt. o poj. 240 l., papieru i makulatury - koloru niebieskiego z napisem Papier - 104 szt. o poj. 1100 l., 24 szt. o poj. 240 l., rozdrobnionych odpadów zielonych - koloru brązowego lub czarnego z napisem odpady zielone - 52 szt. o poj.1100 l. Pojemniki będą własnością Wykonawcy i po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zabrać je z terenu miasta. Do gromadzenia metali nie stosuje się pojemników. Dopuszcza się gromadzenie metali w stosach obok pojemników na inne rodzaje odpadów, a także wrzucanie puszek metalowych po napojach do pojemników z napisem Plastik. 4) dostarczenie worków w ilości 140.000 szt. do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i ich wydawanie właścicielom nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej - worki o poj. 120 l, z folii polietylenowej LDPE w kolorach, oznaczone nadrukami, odpowiednio do gromadzenia: tworzyw sztucznych typu PET oraz typu plastik przemysłowo- gospodarczy a także opakowań wielomateriałowych - koloru żółtego - 30.000 szt., szkła kolorowego i bezbarwnego - koloru zielonego - 20.000 szt., papieru i makulatury - koloru niebieskiego - 15.000 szt., bioodpadów wraz z odpadami zielonymi - koloru brązowego lub czarnego - 5.000 szt. popiołu - koloru czarnego lub białego - 70.000 szt. Do gromadzenia metali nie stosuje się worków. Dopuszcza się gromadzenie metali w stosach obok worków na inne rodzaje odpadów i pojemników na odpady zmieszane  a także wrzucanie puszek metalowych po napojach do worków na tworzywa sztuczne typu PET. Przedmiotem zamówienia nie jest: 1) odbieranie selektywnie zbieranych następujących rodzajów odpadów komunalnych: a) przeterminowanych leków i chemikaliów, b) zużytych baterii i akumulatorów, c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, e) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, f) zużytych opon; 2) wyposażanie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane - Wykonawca zobowiązany jest jednakże do wydzierżawienia pojemników właścicielom nieruchomości za dodatkową opłatą ponoszoną przez właścicieli nieruchomości; 3. Charakterystyka zamówienia Przedmiotem zamówienia jest odbieranie wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Urządzenia do gromadzenia odpadów zmieszanych zapewniają właściciele nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest do wydzierżawienia pojemników właścicielom nieruchomości za dodatkową opłatą ponoszoną przez właścicieli nieruchomości. Pojemniki i worki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych właścicielom nieruchomości zamieszkałych zapewnia Wykonawca. 1) zabudowa wielorodzinna a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach ustawionych w dotychczasowych, przeznaczonych do tego miejscach (altanki śmietnikowe, wyznaczone miejsca na pojemniki). Pojemniki zapewniają właściciele nieruchomości. Częstotliwość wywozu - 3 razy w tygodniu w dniach: poniedziałek, środa, piątek w godzinach 700 - 2000 (z zastrzeżeniem zwiększenia częstotliwości wywozu w okresie świąt - w ilości dostosowanej do potrzeb). Dopuszcza się ustalenie innych terminów z zarządcami budynków. Wykonawca zapewni w dniu odbioru odpadów czystość i porządek wokół rozstawionych pojemników na nieruchomościach, dla których właściciele zgłosili takie zapotrzebowanie w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dotyczy ok. 5% wszystkich pojemników (ok. 15 sztuk). b) Selektywnie zbierane odpady komunalne (kody: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 40) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie do specjalistycznych pojemników. Wykonawca zapewnia pojemniki i ustawia je w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w następujących ilościach: żółty do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych typu PET oraz typu plastik przemysłowo-gospodarczy, a także opakowań wielomateriałowych - 104 szt. o poj. 1100 l., 24 szt. o poj. 240 l., niebieski do gromadzenia papieru i makulatury - 104 szt. o poj. 1100 l., 24 szt. o poj. 240 l., zielony do gromadzenia szkła kolorowego i bezbarwnego - 61 szt. o poj. 1100 l., 24 szt. o poj. 240 l, brązowy lub czarny do gromadzenia bioodpadów wraz z odpadami zielonymi - 52 szt. o poj.1100 l, pojemniki o pojemności do 4 m3 do gromadzenia popiołu - 8 szt. Obowiązkiem Wykonawcy będzie: a) monitorowanie i opróżnianie pojemników z częstotliwością gwarantującą nie zaleganie odpadów przy pojemnikach, nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu - odpadów opakowaniowych oraz 1 raz w tygodniu w okresie kwiecień - październik - bioodpadów wraz z odpadami zielonymi; wywóz ww. odpadów odbywał się będzie zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Wykonawcę i uzgodnionym przez Wykonawcę z zarządcami budynków, w porozumieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego, b) transport i przekazanie ich do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów, c) utrzymanie pojemników we właściwym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym. 2) zabudowa jednorodzinna a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne wystawiane będą w pojemnikach przed posesje w dniu odbioru. Pojemniki zapewniają właściciele nieruchomości. Częstotliwość wywozu - stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie w dniach ustalonych z Zamawiającym, w godzinach 700 - 2000. b) Selektywnie zbierane odpady komunalne (kody: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie workowym. Wykonawca zapewnia worki i dostarcza właścicielom nieruchomości prowadzącym selektywną zbiórkę odpadów w następujących ilościach: żółty do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych typu PET oraz typu plastik przemysłowo- gospodarczy a także opakowań wielomateriałowych - 30.000 szt., niebieski do gromadzenia papieru i makulatury - 15.000 szt., zielony do gromadzenia szkła kolorowego i bezbarwnego - 20.000 szt., brązowy lub czarny do gromadzenia bioodpadów wraz z odpadami zielonymi - 5.000 szt; czarny lub biały do gromadzenia popiołu - 70.000 szt. Przy odbiorze worków z wysegregowanymi odpadami Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia tej samej ilości worków danego rodzaju. Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: materiał - folia polietylenowa LDPE, pojemność - 120 l, grubość - co najmniej 60 mikronów nadruk - jednostronny, Częstotliwość wywozu odpadów zebranych selektywnie - stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, w dniach ustalonych z Zamawiającym, w godzinach 700 - 2000, a bioodpadów wraz z odpadami zielonymi - raz na dwa tygodnie; 3) nieruchomości niezamieszkałe a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach ustawionych w dotychczasowych przeznaczonych do tego miejscach (altanki śmietnikowe, wyznaczone miejsca na pojemniki). Pojemniki zapewniają właściciele nieruchomości. Częstotliwość wywozu - stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w dniach ustalonych z Zamawiającym, w godzinach 700 - 2000. b) Selektywnie zbierane odpady komunalne (kody: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 40) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie do specjalistycznych pojemników lub worków. Właściciel nieruchomości zapewnia pojemniki lub worki i ustawia je w miejscach umożliwiających dostęp do nich i ich opróżnienie. Obowiązkiem Wykonawcy będzie: a) monitorowanie i opróżnianie pojemników z częstotliwością gwarantującą nie zaleganie odpadów przy pojemnikach, nie rzadziej jednak niż 1 raz w miesiącu; wywóz ww. odpadów odbywał się będzie zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Wykonawcę i uzgodnionym przez Wykonawcę z Zamawiającym, b) transport i przekazanie ich do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone jedynie gdy zaistnieje konieczność udzielenia zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co zamówienia objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 20 000,- zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach (art.45 ustawy): 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Grajewo w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie, oddział Grajewo nr 56 8768 1013 1300 1951 2000 0040 Kopię dowodu wpłaty lub przelewu wadium na konto Zamawiającego należy dołączyć do oferty przetargowej. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 5, muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym: 1) w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich, 2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 3) dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 6. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 5, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert lub wraz z ofertą. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy którego oferta została wybrana. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający będzie przechowywał na rachunku bankowym.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.: a) posiadają aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Grajewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, b) posiadają aktualne zezwolenie starosty na transport odpadów komunalnych;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Prowadzili w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, działalność gospodarczą związaną z gospodarowaniem odpadami i w tym czasie Wykonawcy muszą wykazać się należytym wykonaniem usługi odbioru odpadów komunalnych w okresie co najmniej 12 miesięcy i w ilości co najmniej 3.000 Mg rocznie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: a) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego Wykonawca zobowiązany jest: 1) posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej i jeden pojazd o gabarytach umożliwiających wjazd na posesje z utrudnionym dostępem (szerokość do 2,5 m) dostosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych; 2) trwale i czytelnie oznakować pojazdy, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 3) zapewnić na terenie bazy magazynowo-transportowej urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. b) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby: 1) urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych były utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym; 2) pojazdy i urządzenia były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu; 3) pojazdy i urządzenia były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie - konieczne jest posiadanie aktualnych dokumentów potwierdzających wykonanie w.w. czynności; 4) na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów i były parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej. c) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów; Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby: 1) konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady; 2) pojazdy były wyposażone w system: a)  monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz b)  czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów -   umożliwiający weryfikację tych danych; 3) pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. d) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej; Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Wykonawca powinien posiadać bazę magazynowo - transportową usytuowaną: 1) w gminie, z której terenu odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy; 2) na terenie, do którego posiada tytuł prawny. W zakresie wyposażenia bazy magazynowo - transportowej należy zapewnić, aby: 1) teren bazy magazynowo - transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym; 2) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu; 3) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych; 4) teren bazy magazynowo-transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21); 5) baza magazynowo - transportowa była wyposażona w: a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, b) pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, c) miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, d) legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Na terenie bazy magazynowo - transportowej powinny znajdować się także: 1) punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, 2) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów - o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 75
 • 2 - Wyposażenie pojazdów w wideorejestratory - 10
 • 3 - Termin płatności faktur - 5
 • 4 - Zatrudnienie co najmniej 2 osób niepełnosprawnych - 5
 • 5 - Klauzula społeczna - zatrudnienie osób bezrobotnych - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Grajewo Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Strażacka 6 19-200 Grajewo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Grajewo Sekretariat (pok. Nr 21) ul. Strażacka 6A 19-200 Grajewo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2015-05-03

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2015-05-03

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2015-05-03