Zamówienie Nr 241039 - 2014 z dnia 2014-11-20 - Przygotowanie obiadów dwudaniowych dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pobytu Klub Seniora w Grajewie w ilości około 23000 zestawów obiadowych w stosunku rocznym - na 2015 rok.

Tytuł Przygotowanie obiadów dwudaniowych dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pobytu Klub Seniora w Grajewie w ilości około 23000 zestawów obiadowych w stosunku rocznym - na 2015 rok.
Data wydania 2014-11-20

Grajewo: Przygotowanie obiadów dwudaniowych dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pobytu Klub Seniora w Grajewie w ilości około 23000 zestawów obiadowych w stosunku rocznym - na 2015 rok.
Numer ogłoszenia: 241039 - 2014; data zamieszczenia: 20.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie , ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 08 60, faks 86 273 08 61.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.grajewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie obiadów dwudaniowych dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pobytu Klub Seniora w Grajewie w ilości około 23000 zestawów obiadowych w stosunku rocznym - na 2015 rok..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa - przygotowanie obiadów dwudaniowych wraz z kompotem lub napojem dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pobytu Klub Seniora w Grajewie, w ilości około 23000 zestawów obiadowych na 2015 rok tj. około 90 posiłków z kompotem dziennie za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości obiadów w stosunku rocznym, w okresie objętym przedmiotem zamówienia, ze względu na frekwencję osób korzystających z tej formy pomocy. Z racji zmniejszenia liczby przygotowanych posiłków Wykonawcy nie przysługują roszczenia względem Zamawiającego. Minimalna wartość kaloryczna zestawu obiadowego - 850 kcal Zestaw obiadowy składający się co najmniej z 2 dań i kompotu lub napoju, w tym -z zupy o pojemności nie mniejszej niż 450 ml, kaloryczność 250 kcal, -drugiego dania - kaloryczność 600 kcal -kompotu lub napoju. Posiłki muszą być skomponowane w następujących proporcjach: co najmniej 3 razy w tygodniu obiady mięsne, 1 raz w tygodniu ryba, 1 raz w tygodniu obiady bezmięsne. Podstawą drugiego dania powinny być potrawy z produktów białkowych np. z mięsa, ryb, podrobów, jaj, sera lub tzw. potrawa półmięsna złożona z mięsa i warzyw lub produktów mącznych albo bezmięsna uzupełniona produktami białkowymi (serem, jajami ). Ziemniaki powinny stanowić oddzielną potrawę i nie mogą zastępować potraw z warzyw. Posiłki powinny być urozmaicone o temperaturze w granicach 67 - 75 stopni Celsjusza. Dania nie mogą powtarzać się w okresie dekady. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej oraz przestrzegał norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zachowując wymogi sanitarno - epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie podawał jadłospis na dekadę ( 10 dni ) do wiadomości Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia obiadów własnym transportem we własnych termosach. Dostarczenie zamówienia do punktu wydawania posiłków w Klubie Seniora odbywać się będzie w godz. 12:00 - 13:00. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł. Rozliczenia finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będą na podstawie ilości faktycznie dostarczonych obiadów i ich ceny jednostkowej. Ilość zamawianych obiadów Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy najpóźniej do godz. 14:00 poprzedniego dnia. W dniach 01 kwietnia i 22 grudnia 2015 r. zamiast obiadu Wykonawca przygotuje tradycyjny posiłek świąteczny o uroczystym charakterze..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, które wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie, że oferowana usługa spełnia wymagania określone przez zamawiającego.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczeń wykonawcy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczeń wykonawcy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczeń wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy; oświadczenie złożone zgodnie z art. 22 ust 1 Ustawy PZP;Dokument potwierdzający wykonanie w ostatnich trzech latach przynajmniej 3 zamówień na wykonanie usług dostarczania posiłków do jednostek samorządowych i rodzaju zbliżonym do niniejszego postępowania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Jakość dokonywanych usług (3 pozytywne opinie określone w rozdz. VI pkt 4.4 SWIZ) - 30

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:///mops.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http:///mops.grajewo.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2014 godzina 12:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie, ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo, pokój nr 9 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 15 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2014-11-20

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2014-11-20

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2014-11-20