Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 204587 - 2014 z dnia 2014-09-26 - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej w Grajewie

Tytuł Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej w Grajewie
Numer 204587 - 2014
Data wydania 2014-09-26

Grajewo: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej w Grajewie
Numer ogłoszenia: 204587 - 2014; data zamieszczenia: 26.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 289128 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej w Grajewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej w Grajewie polega na wykonaniu: kanalizacji deszczowej:odcinek od studni D-2 do studni D-12 bez przykanalików i wpustów ulicznych z rur PVC-u Ø300mm klasy SN 8, odcinek od studni D-2 do wylotu kanału deszczowego, oznaczonego symbolem W, z rur PVC-u Ø400mm klasy SN 8 wraz ze studnią osadnikową..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.30-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Józef Gajek, ul. Kard. St. Wyszyńskiego, 19-300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 165564,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 104189,18

  • Oferta z najniższą ceną: 104189,18 / Oferta z najwyższą ceną: 192009,21

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2014-09-26

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2014-09-26

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2014-09-26