Ogłoszenie Nr 268222 - 2014 z dnia 2014-08-12 - o udzieleniu zamówienia - Budowa nawierzchni w ul.Baśniowej - I etap w Grajewie

Tytuł o udzieleniu zamówienia - Budowa nawierzchni w ul.Baśniowej - I etap w Grajewie
Numer 268222 - 2014
Data wydania 2014-08-12

Grajewo: Budowa nawierzchni w ul.Baśniowej - I etap w Grajewie
Numer ogłoszenia: 268222 - 2014; data zamieszczenia: 12.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 231440 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nawierzchni w ul.Baśniowej - I etap w Grajewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa nawierzchni w ul.Baśniowej - I etap w Grajewie obejmuje swym zakresem budowę nawierzchni jezdni i chodników od km 0+64,00 do km 0+168,25, w tym: a) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, b) warstwa odsączająca gr.10cm, c) nawierzchnia jezdni i wjazdów na posesje z kostki betonowej gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, d) nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm, e) regulacja pionowa studzienek i pokryw urządzeń podziemnych, f) oznakowanie poziome i pionowe.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PPHUT SAM-POL sc, ul.Ełcka 18, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 109091,45 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 108732,00

  • Oferta z najniższą ceną: 108732,00 / Oferta z najwyższą ceną: 114871,18

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2014-08-14

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2014-08-14

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2014-08-14