Ogłoszenie Nr 252712 - 2014 z dnia 2014-07-29 - o udzieleniu zamówienia - Utworzenie żłobka w Grajewie.

Tytuł o udzieleniu zamówienia - Utworzenie żłobka w Grajewie.
Numer 252712 - 2014
Data wydania 2014-07-29

Grajewo: Utworzenie żłobka w Grajewie..
Numer ogłoszenia: 252712 - 2014; data zamieszczenia: 29.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 138853 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie żłobka w Grajewie...

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Utworzenie żłobka w Grajewie polega na wykonaniu remontu pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Grajewie zlokalizowanym przy ul. J. Krasickiego 2 w Grajewie.Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie robót budowlanych: -remontowych (wewnętrzne prace remontowe), -elektrycznych (remont instalacji elektrycznej oraz zaprojektowanej instalacji elektrycznej), -sanitarnych (remont instalacji kanalizacji sanitarnej oraz zaprojektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej, remont instalacji wodociągowej oraz zaprojektowanej instalacji wodociągowej, remont instalacji c.o. oraz zaprojektowanej instalacji c.o.), -konstrukcyjno - budowlanych,...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0, 45.42.10.00-4, 45.11.13.00-1, 45.26.25.20-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie będzie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ...

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Instalacji Sanitarnych Andrzej Wietocha, Wiązownica 9, 19-213 Radziłów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 361335,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 467980,99

  • Oferta z najniższą ceną: 467980,99 / Oferta z najwyższą ceną: 467980,99

  • Waluta: PLN.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2014-07-29

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2014-07-29

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2014-07-29