Ogłoszenie Nr 159909 - 2014 z dnia 2014-07-23 - o udzieleniu zamówienia - Budowa parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6 oraz przebudowa linii kablowej nn, kolidującej z budową parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6, na os. Południe w Grajewie

Tytuł o udzieleniu zamówienia - Budowa parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6 oraz przebudowa linii kablowej nn, kolidującej z budową parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6, na os. Południe w Grajewie
Numer 159909 - 2014
Data wydania 2014-07-23

Grajewo: Budowa parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6 oraz przebudowa linii kablowej nn, kolidującej z budową parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6, na os. Południe w Grajewie
Numer ogłoszenia: 159909 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 126749 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6 oraz przebudowa linii kablowej nn, kolidującej z budową parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6, na os. Południe w Grajewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6 oraz przebudowa linii kablowej nn, kolidującej z budową parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6, na os. Południe w Grajewie polega na wykonaniu nawierzchni parkingu i przebudowie linii kablowej nn zasilającej budynek Nr 12, a w tym:nawierzchni parkingu z szarej kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 15 cm i krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, oraz wjazdu łączącego parking z drogą osiedlową, oznakowania pionowego, przebudowie istniejącego chodnika na trasie linii kablowej nn, przepustów na kable energetyczne pod wjazdem na parking 2xDVK160/l=9m, 1xDVK110/l=13m, 1xA110PS/l=13m, studzienki ściekowej z kręgów żelbetowych średnicy 500mm i głębokości 1,0m z wpustem krawężnikowym oznaczonej symbolem W-8 zlokalizowanej w rogu parkingu oraz przykanalika dł. ok. 1,0 w kierunku studni D-8,montaż słupa oświetlenia ulicznego oznaczonego nr 7 z oprawą typu JET 1 70 W mocowaną na wysięgniku rurowym, linii kablowej nn łączącej budynek nr 12 ze stacja transformatorową nr 2-539..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowo-Transportowe SAM-POLs.c., ul. Ełcka 18, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 103249,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 98000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 98000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 110072,90

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2014-07-23

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2014-07-23

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2014-07-23