Ogłoszenie Nr 227446 - 2014 z dnia 2014-07-08 - o udzieleniu zamówienia - Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os.Przekopka - II etap w Grajewie.

Tytuł o udzieleniu zamówienia - Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os.Przekopka - II etap w Grajewie.
Numer 227446 - 2014
Data wydania 2014-07-08

Grajewo: Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os.Przekopka - II etap w Grajewie.
Numer ogłoszenia: 227446 - 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 186726 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os.Przekopka - II etap w Grajewie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os.Przekopka - II etap w Grajewie, obejmuje swym zakresem budowę nawierzchni jezdni w ul.Przekopka na odcinku od km 0+172,00 do km 0+442,00 oraz budowę nawierzchni jezdni w ul.Owocowej na odcinku od km 0+000 do km 0+181,00 , w tym: a) podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, b) warstwa odsączająca gr.10cm, c) nawierzchnia jezdni i wjazdów na posesje z kostki betonowej gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, d) budowa przykanalików kanalizacji deszczowej z rur PCV o śr. 160mm wraz ze studzienkami ściekowymi ulicznymi o śr. 500mm , e) regulacja pionowa studzienek i pokryw urządzeń podziemnych, f) oznakowanie poziome i pionowe,..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUD-MAX Jarosław Barankiewicz, ul.Targowa 12, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 398020,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 405489,06

  • Oferta z najniższą ceną: 405489,06 / Oferta z najwyższą ceną: 470379,20

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2014-07-08

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2014-07-08

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2014-07-08