Ogłoszenie Nr 210288 - 2014 z dnia 2014-06-24 - o udzieleniu zamówienia - Odbieranie odpadów komunalnych na terenie miasta Grajewo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1.07.2014 r. do 30.06.2015 r. i niezamieszkałych w okresie od 1.08.2014 r. do 30.06.2015 r.

Tytuł o udzieleniu zamówienia - Odbieranie odpadów komunalnych na terenie miasta Grajewo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1.07.2014 r. do 30.06.2015 r. i niezamieszkałych w okresie od 1.08.2014 r. do 30.06.2015 r.
Numer 210288 - 2014
Data wydania 2014-06-24

Grajewo: Odbieranie odpadów komunalnych na terenie miasta Grajewo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1.07.2014 r. do 30.06.2015 r. i niezamieszkałych w okresie od 1.08.2014 r. do 30.06.2015 r.
Numer ogłoszenia: 210288 - 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 175898 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie odpadów komunalnych na terenie miasta Grajewo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1.07.2014 r. do 30.06.2015 r. i niezamieszkałych w okresie od 1.08.2014 r. do 30.06.2015 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie na terenie miasta Grajewo odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z uchwałą Nr XLVII/346/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grajewo. Przedmiotem zamówienia jest: 1) odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych następujących strumieni odpadów komunalnych: a) odpady zmieszane (kod 20 03 01), b) selektywnie zbierane odpady opakowaniowe (kody: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 40), w tym: tworzywa sztuczne typu PET, tworzywa typu plastik przemysłowo- gospodarczy, metale papier i makulatura, opakowania wielomateriałowe, szkło kolorowe i bezbarwne, c) rozdrobnione odpady zielone (kod 20 02 01); 2) dostarczanie odebranych odpadów komunalnych, o których mowa w pkt. 1, do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, położonej w odległości ok. 3,5 km w kierunku południowym od miasta Grajewo - Zamawiający podpisze z właścicielem RIPOK (BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie) porozumienie na zagospodarowanie odpadów komunalnych i poniesie koszty ich zagospodarowania. Wykonawca będzie zobowiązany podpisać umowę z BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie na nieodpłatne przekazywanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Grajewo - przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotowego zamówienia wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu umowę z BIOM Sp. z o.o.; 3) dostarczenie 321 szt. pojemników o poj. 1100 l i 69 szt. o poj. 240 l do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i ich rozmieszczenie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej - pojemniki winny być oznaczone kolorami i napisami oraz wyposażone w otwory wrzutowe odpowiednio do gromadzenia: tworzyw sztucznych typu PET oraz typu plastik przemysłowo- gospodarczy a także opakowań wielomateriałowych - koloru żółtego z napisem Plastik - 104 szt. o poj. 1100 l., 23 szt. o poj. 240 l., szkła kolorowego i bezbarwnego - koloru zielonego z napisem Szkło - 61 szt. o poj. 1100 l., 23 szt. o poj. 240 l.,, papieru i makulatury - koloru niebieskiego z napisem Papier - 104 szt. o poj. 1100 l., 23 szt. o poj. 240 l., rozdrobnionych odpadów zielonych - koloru brązowego z napisem odpady zielone - 52 szt. o poj.1100 l. Pojemniki będą własnością Wykonawcy i po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zabrać je z terenu miasta. Do gromadzenia metali nie stosuje się pojemników. Dopuszcza się gromadzenie metali w stosach obok pojemników na inne rodzaje odpadów, a także wrzucanie puszek metalowych po napojach do pojemników z napisem Plastik. 4) dostarczenie worków w ilości 50.000 szt. do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i ich wydawanie właścicielom nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej - worki o poj. 120 l, z folii polietylenowej LDPE w kolorach, oznaczone nadrukami, odpowiednio do gromadzenia: tworzyw sztucznych typu PET oraz typu plastik przemysłowo- gospodarczy a także opakowań wielomateriałowych - koloru żółtego - 20.000 szt. szkła kolorowego i bezbarwnego - koloru zielonego - 15.000 szt., papieru i makulatury - koloru niebieskiego - 10.000 szt; rozdrobnionych odpadów zielonych - koloru brązowego lub czarnego - 5.000 szt. Do gromadzenia metali nie stosuje się worków. Dopuszcza się gromadzenie metali w stosach obok worków na inne rodzaje odpadów i pojemników na odpady zmieszane  a także wrzucanie puszek metalowych po napojach do worków na tworzywa sztuczne typu PET. Przedmiotem zamówienia nie jest: 1) odbieranie selektywnie zbieranych następujących rodzajów odpadów komunalnych: a) przeterminowanych leków i chemikaliów, b) zużytych baterii i akumulatorów, c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, e) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, f) zużytych opon; 2) wyposażanie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane - Wykonawca zobowiązany jest jednakże do wydzierżawienia pojemników właścicielom nieruchomości za dodatkową opłatą ponoszoną przez właścicieli nieruchomości; 3. Charakterystyka zamówienia Przedmiotem zamówienia jest odbieranie wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. Urządzenia do gromadzenia odpadów zmieszanych zapewniają właściciele nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest do wydzierżawienia pojemników właścicielom nieruchomości za dodatkową opłatą ponoszoną przez właścicieli nieruchomości. Pojemniki i worki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych właścicielom nieruchomości zamieszkałych zapewnia Wykonawca. 1) zabudowa wielorodzinna a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach ustawionych w dotychczasowych, przeznaczonych do tego miejscach (altanki śmietnikowe, wyznaczone miejsca na pojemniki). Pojemniki zapewniają właściciele nieruchomości. Częstotliwość wywozu - 2 razy w tygodniu w dniach ustalonych z zarządcami budynków, w godzinach 700 - 2000, z zastrzeżeniem zwiększenia częstotliwości wywozu w okresie świąt - w ilości dostosowanej do potrzeb. b) Selektywnie zbierane odpady komunalne (kody: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 40) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie do specjalistycznych pojemników. Wykonawca zapewnia pojemniki i ustawia je w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w następujących ilościach: żółty do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych typu PET oraz typu plastik przemysłowo-gospodarczy, a także opakowań wielomateriałowych - 104 szt. o poj. 1100 l., 23 szt. o poj. 240 l., niebieski do gromadzenia papieru i makulatury - 104 szt. o poj. 1100 l., 23 szt. o poj. 240 l., zielony do gromadzenia szkła kolorowego i bezbarwnego - 61 szt. o poj. 1100 l., 23 szt. o poj. 240 l. brązowy do gromadzenia rozdrobnionych odpadów zielonych - 52 szt. o poj.1100 l. Obowiązkiem Wykonawcy będzie: a) monitorowanie i opróżnianie pojemników z częstotliwością gwarantującą nie zaleganie odpadów przy pojemnikach, nie rzadziej jednak niż 1 raz w tygodniu - odpadów opakowaniowych oraz 1 raz w miesiącu w okresie maj - październik - rozdrobnionych odpadów zielonych; wywóz ww. odpadów odbywał się będzie zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę i uzgodnionym przez Wykonawcę z zarządcami budynków, w porozumieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego, b) transport i przekazanie ich do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów, c) bieżące utrzymywanie czystości i porządku wokół rozstawionych pojemników. 2) zabudowa jednorodzinna a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach ustawionych w dotychczasowych przeznaczonych do tego miejscach (altanki śmietnikowe, wyznaczone miejsca na pojemniki). Pojemniki zapewniają właściciele nieruchomości. Częstotliwość wywozu - stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu w dniach ustalonych z Zamawiającym, w godzinach 700 - 2000. b) Selektywnie zbierane odpady komunalne (kody: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 40) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie workowym. Wykonawca zapewnia worki i dostarcza właścicielom nieruchomości prowadzącym selektywną zbiórkę odpadów w następujących ilościach: żółty do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych typu PET oraz typu plastik przemysłowo - gospodarczy a także opakowań wielomateriałowych - 20.000 szt., niebieski do gromadzenia papieru i makulatury - 10.000 szt., zielony do gromadzenia szkła kolorowego i bezbarwnego - 15.000 szt., brązowy lub czarny do gromadzenia rozdrobnionych odpadów zielonych - 5.000 szt; Przy odbiorze worków z wysegregowanymi odpadami Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia tej samej ilości worków danego rodzaju. Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: materiał - folia polietylenowa LDPE, pojemność - 120 l, grubość - co najmniej 60 mikronów nadruk - jednostronny, Częstotliwość wywozu - stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, w dniach ustalonych z Zamawiającym, w godzinach 7:00 - 20:00..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie, ul. Targowa 19, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 546296,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 544561,92

  • Oferta z najniższą ceną: 544561,92 / Oferta z najwyższą ceną: 813960,00

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2014-06-24

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2014-06-24

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2014-06-24