Ogłoszenie Nr 117895 - 2014 z dnia 2014-06-02 - o udzieleniu zamówienia - Budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul Sadowej w Grajewie na odcinku ul. Jaśminowa -ul. Miła

Tytuł o udzieleniu zamówienia - Budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul Sadowej w Grajewie na odcinku ul. Jaśminowa -ul. Miła
Numer 117895 - 2014
Data wydania 2014-06-02

Grajewo: Budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul Sadowej w Grajewie na odcinku ul. Jaśminowa -ul. Miła
Numer ogłoszenia: 117895 - 2014; data zamieszczenia: 02.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 82441 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul Sadowej w Grajewie na odcinku ul. Jaśminowa -ul. Miła.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul Sadowej w Grajewie na odcinku ul. Jaśminowa -ul. Miła polega na wykonaniu: a) nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+420 do 0+590, z betonu asfaltowego ( warstwa ścieralna gr. 4 cm, warstwa wiążąca gr. 6 cm) na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm i warstwie wzmocnionego podłoża z gruntu naturalnego stabilizowanego cementem gr. 25 cm., ograniczonej krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej z oporem oraz oznakowania poziomego i pionowego ulicy,b) kanalizacji deszczowej:odcinek od studni D-13 do studni D-18 wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi plus odcinek 4m z rur PVC Ø300mm klasy SN 8 poza studnię D-18, odcinek od studni D-13 do studni D-41 (wraz ze studnią D-41) z rur PVC Ø300mm klasy SN 8,odcinek od studni D17 do studni D 38 (wraz ze studnią D-38) z rur PVC Ø250mm klasy SN 8, c) sieci wodociągowej: odcinek od węzła W 31 do W 60 z rur PCV Ø110mm dł. 19,8 mb zaślepiony korkiem, przejście wodociągu przez ul. Sadową w rurze osłonowej stalowej Ø 219,1 x 6,3mm, odcinek dł.18mb od węzła W40 w kierunku W 46 (ul. Miła) zaślepiony korkiem, przejście wodociągu przez ul. Sadową w rurze osłonowej stalowej Ø 219,1 x 6,3mm.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.23.21.30-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe UNIROL Dorota Kulikowska, Robotnicza 6, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 277782,13 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 343375,89

  • Oferta z najniższą ceną: 343375,89 / Oferta z najwyższą ceną: 343375,89

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2014-06-02

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2014-06-02

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2014-06-02