Ogłoszenie Nr 179638 - 2014 z dnia 2014-05-28 - o udzieleniu zamówienia - Budowa oświetlenia w ul. Skośnej oraz Budowa oświetlenia w ul. Architektów w Grajewie

Tytuł o udzieleniu zamówienia - Budowa oświetlenia w ul. Skośnej oraz Budowa oświetlenia w ul. Architektów w Grajewie
Numer 179638 - 2014
Data wydania 2014-05-28

Grajewo: Budowa oświetlenia w ul.Skośnej oraz Budowa oświetlenia w ul.Architektów w Grajewie
Numer ogłoszenia: 179638 - 2014; data zamieszczenia: 28.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 127744 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia w ul.Skośnej oraz Budowa oświetlenia w ul.Architektów w Grajewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie pn: Budowa oświetlenia w ul.Skośnej oraz Budowa oświetlenia w ul.Architektów w Grajewie, obejmuje swym zakresem: 1) budowę oświetlenia w ul.Skośnej, w tym: a) budowa napowietrznej linii oświetleniowej AsXSn 4x25 mm2 b) budowa kablowej linii oświetleniowej YKXs 5x16mm2, wraz z montażem rozłącznika RSA-00/4 na słupie Nr 5, c) montaż słupów oświetleniowych żelbetowych - 6 szt. i wirowanych - 5 szt. z wysięgnikami oświetlenia. - szt. 12. d) montaż opraw sodowych o mocy 100W na ww. wysięgnikach - 12 szt e) montaż uziemień - 3 szt. wraz z ogranicznikami przepięć. 2) budowę oświetlenia w ul.Architektów, w tym: a) budowa napowietrznej linii oświetleniowej AsXSn 2x25 mm2, b) ułożenie linii kablowej YKAY 4x25mm2, c) montaż słupów oświetleniowych typu Antares 60/7 z wysięgnikami oświetlenia - 7 kpl d) montaż opraw oświetleniowych sodowych o mocy 70W na wysięgnikach - 16szt. ( w tym 9 szt. na słupach istniejących). e) montaż szafy oświetleniowej SO-TL - 1 kpl..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • EL-SYSTEM Piotr Popko, ul.Sybiraków 22/22, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 94104,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 81795,00

  • Oferta z najniższą ceną: 81795,00 / Oferta z najwyższą ceną: 118000,00

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2014-05-28

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2014-05-28

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2014-05-28