Ogłoszenie Nr 174072 - 2014 z dnia 2014-05-22 - o udzieleniu zamówienia - Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz drukarek sieciowych w ramach projektu nr POIG.08.03.00-20-320 13 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo - edycja II

Tytuł Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz drukarek sieciowych w ramach projektu nr POIG.08.03.00-20-320 13 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo - edycja II
Numer 174072 - 2014
Data wydania 2014-05-22

Grajewo: Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz drukarek sieciowych w ramach projektu nr POIG.08.03.00-20-320 13 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo - edycja II
Numer ogłoszenia: 174072 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 116086 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz drukarek sieciowych w ramach projektu nr POIG.08.03.00-20-320 13 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo - edycja II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie polega na dostawie do siedziby Urzędu Miasta Grajewo: 1) zestawów komputerów stacjonarnych klasy PC z monitorami: 55 szt. 2) drukarek laserowych wielofunkcyjnych sieciowych: 3 szt. 3) oprogramowania zabezpieczającego - system antywirusowy licencja na 55 zestawów komputerowych klasy PC..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.23.21.10-8, 48.76.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Wasza przyszłość..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Virtual Technologies IT zp. z o.o., ul. Damrota 6/301, 40-022 Katowice, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 174796,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 182241,72

  • Oferta z najniższą ceną: 182241,72 / Oferta z najwyższą ceną: 226529,10

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2014-05-23

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2014-05-23

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2014-05-23