Ogłoszenie Nr 163152 - 2014 z dnia 2014-05-14 - o udzieleniu zamówienia - Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Jodłowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul.Sosnowej w Grajewie.

Tytuł o udzieleniu zamówienia - Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Jodłowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul.Sosnowej w Grajewie.
Numer 163152 - 2014
Data wydania 2014-05-14

Grajewo: Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Jodłowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul.Sosnowej w Grajewie.
Numer ogłoszenia: 163152 - 2014; data zamieszczenia: 14.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 112370 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Jodłowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul.Sosnowej w Grajewie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie pn: Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Jodłowej oraz Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Sosnowej w Grajewie obejmuje swym zakresem: 1) budowę kanalizacji deszczowej w ul.Jodłowej, w tym: a) budowa kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 250mm, b) budowa przykanalików kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 150mm wraz ze studzienkami ściekowymi ulicznymi o śr. 500mm, c) budowa studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych, d) rozbiórka i i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK gr.8cm, e) rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. 2) budowę kanalizacji deszczowej w ul.Sosnowej, w tym: a) budowa kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 300mm, b) budowa kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 250mm, c) budowa przykanalików kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 150mm wraz ze studzienkami ściekowymi ulicznymi o śr. 500mm, d) budowa studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych, e) rozbiórka i i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK gr.8cm, f) rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.30-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PPHU Józef Gajek, Nowa Wieś Ełcka ul.Kard.Wyszyńskiego 12, 19-300 Ełk, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 115872,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 90000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 90000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 141186,68

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2014-05-19

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2014-05-19

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2014-05-19