Ogłoszenie Nr 97575 - 2014 z dnia 2014-05-07 - o udzieleniu zamówienia - Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej w Grajewie

Tytuł o udzieleniu zamówienia - Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej w Grajewie
Numer 97575 - 2014
Data wydania 2014-05-07

Grajewo: Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej w Grajewie
Numer ogłoszenia: 97575 - 2014; data zamieszczenia: 07.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 65145 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej w Grajewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej w Grajewie polega na wykonaniu nawierzchni jezdni, wjazdów i chodnika, a w tym: nawierzchni jezdni z szarej kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm, na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm i krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, wjazdów na posesje z czerwonej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm, chodnika z szarej kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm,oznakowania poziomego i pionowego, regulacji pionowej studzienek i pokryw urządzeń podziemnych, dwóch wpustów ulicznych i podłączenia ich do istniejącej studni kanalizacji deszczowej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowo-Transportowe SAM-POL s.c., ul. Ełcka 18., 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80863,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 108834,58

  • Oferta z najniższą ceną: 108834,58 / Oferta z najwyższą ceną: 120138,31

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2014-05-08

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2014-05-08

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2014-05-08