Ogłoszenie Nr 96773 - 2014 z dnia 2014-05-06 - o udzieleniu zamówienia - Budowa nawierzchni ul. Sportowej w Grajewie - II etap (od ul. Partyzantów do ul. Dąbrowskiego)

Tytuł o udzieleniu zamówienia - Budowa nawierzchni ul. Sportowej w Grajewie - II etap (od ul. Partyzantów do ul. Dąbrowskiego)
Numer 96773 - 2014
Data wydania 2014-05-06

Grajewo: Budowa nawierzchni ul. Sportowej w Grajewie - II etap (od ul. Partyzantów do ul. Dąbrowskiego)
Numer ogłoszenia: 96773 - 2014; data zamieszczenia: 06.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 60661 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nawierzchni ul. Sportowej w Grajewie - II etap (od ul. Partyzantów do ul. Dąbrowskiego).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa nawierzchni ul. Sportowej w Grajewie- II etap (od ul. Partyzantów do ul. Dąbrowskiego) polega na wykonaniu: nawierzchni jezdni, wjazdów i chodnika, a w tym:nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+170 do 0+397, z szarej kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem,wjazdów na posesję na odcinku od km 0+170 do 0+397, z czerwonej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm, ograniczonych obrzeżami betonowymi 8x30cm wtopionymi, chodnika z szarej kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 5cm, strona lewa na odcinku od km 0+180 do 0+397, strona prawa od skrzyżowania z ul. Partyzantów do km 0+397, oznakowania poziomego i pionowego, regulacji pionowej studzienek i pokryw urządzeń podziemnych, przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy działek nr 2719, 2721/1 z rur PVC o średnicy 160 mm i klasy min SN8..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLBET, SzczechyWielkie 15, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 247691,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 199596,40

  • Oferta z najniższą ceną: 199596,40 / Oferta z najwyższą ceną: 272445,00

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2014-05-07

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2014-05-07

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2014-05-07