Zamówienie Nr 50043 - 2014 z dnia 2014-03-10 - LETNIE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW W MIEŚCIE GRAJEWO W 2014 r.

Tytuł LETNIE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW W MIEŚCIE GRAJEWO W 2014 r.
Numer 50043 - 2014
Data wydania 2014-03-10

Grajewo: LETNIE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW W MIEŚCIE GRAJEWO W 2014 r.
Numer ogłoszenia: 50043 - 2014; data zamieszczenia: 10.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo , ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: LETNIE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW W MIEŚCIE GRAJEWO W 2014 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie we właściwym stanie dróg, jezdni ulic i chodników w mieście Grajewo w okresie od 1 maja 2014 r. do 30 listopada 2014 r. W zakres zamówienia wchodzi : a) mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic i ręczne oczyszczanie chodników, b) wywóz nieczystości zgromadzonych przy krawędzi chodników, c) wywóz nieczystości z koszy ulicznych i pojemników na psie odchody - sukcesywnie, w miarę napełniania oraz uzupełnianie wkładów pojemników w zestawy na psie odchody (zestawy przekazywane przez Urząd Miasta), przez cały okres wykonywania zamówienia, d) codzienne dokonywanie przeglądów stanu czystości, warunków bezpieczeństwa na drogach i przejezdności ulic oraz niezwłoczne usuwanie istniejących nieprawidłowości i zagrożeń, e) prowadzenie akcji odśnieżania i zwalczanie gołoledzi na jezdniach i chodnikach w przypadku wystąpienia zimowych warunków pogodowych. Zakres prac obejmuje : 1. Mechaniczne zamiatanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i z kostki (polbruk) w pasach przykrawężnikowych o szerokości zamiatania min. 2 m: a) 2 razy w tygodniu (w dniach: poniedziałek, piątek) ulice: Nowickiego, Kilińskiego, Traugutta, Pl. Niepodległości, Konstytucji 3 Maja, Popiełuszki, Mickiewicza o łącznej długości 3.083 m, b) 1 raz w tygodniu (w dniach: wtorek, środa, czwartek): - ulice: Akacjowa, Baczyńskiego, Bema, Boczna, Buczka wraz z dojazdem od ul. Wojska Polskiego, Brzozowa, Cmentarna, Dąbrowskiego, Dąbrowskiej, Dolna, Dworna, Górna, Grunwaldzka, Grota Roweckiego , Jodłowa, Kasztanowa, Kolejowa, Komunalna - dwa odcinki, Konopnickiej, Koszarowa wraz z dojazdami, Kościuszki, Krasickiego z dojazdem do bloków TBS, Ks. Pęzy, Lipowa, Liryczna, Łazienna, Łąkowa, Magazynowa, Nowo Osiedle - 2 odcinki (od klubu Seniora oraz przy blokach 28-30), Ogrodowa, Os. Młodych, Parkowa wraz z sięgaczem dz. 484, Partyzantów, Piaskowa, Pl. Niepodległości - parking przy kościele, Pocztowa, Przekopka (część z polbruku), Przygodowa, Pułaskiego, Różana, Rzemieślnicza, Sadowa, Sawickiej, Sienkiewicza, Skośna - dwa odcinki, Słoneczna, Słowackiego, Spółdzielcza, Sosnowa, Strażacka, Szkolna, Szpitalna wraz z drogą dojazdową do ul. Koszarowej, Świerkowa, Targowa, Wąska, Wesoła, Wiejska, Wierzbowa, Wiktorowo, Wilczewo, Wspólna, Wyspiańskiego, Wyzwolenia, Zielona, 11-go Listopada, 23-go Stycznia, 9-go Pułku Strzelców Konnych, na os. Południe dojazd do bl. 67, dojazd do os. Centrum 39 od ul. Kopernika, droga dojazdowa od ul. Dwornej do bloku nr 25 o łącznej długości 23.400m, - ręczne i mechaniczne zamiatanie parkingów zlokalizowanych w w/w ulicach - sukcesywnie w miarę potrzeb, c) 1 raz w tygodniu (w dniach : wtorek, środa, czwartek): - droga dojazdowa od ul. Mickiewicza przy bloku nr 5 do budynku nr 7 o długości 120m, - drogi wewnętrzne na os. Tysiąclecia o długości 180 m oraz 3 drogi na os. Broniewskiego o długości 465 m, - parking z dojazdem od ul. Ełckiej - 1143 m2, - droga dojazdowa do bloków TBS na o. Południe wraz z dojazdami do bloków nr 71, 72, 63A o długości 120m, c) 1 raz w miesiącu (ostatni piątek miesiąca) ulica Robotnicza o długości 970 m, d) 1 raz w miesiącu (ostatni piątek miesiąca) ulica Braci Świackich o długości 1650 m, e) raz w sezonie - ul. Proletariacka (po uzgodnieniu z Zamawiającym). 2. Ręczne zamiatanie jezdni o nawierzchni z płyt betonowych - raz w miesiącu ulice : Ekologiczna, Elektryczna o długości łącznie 800 mb. 3. Ręczne lub mechaniczne zamiatanie chodników : a) codziennie (oprócz niedziel i świąt) o powierzchni 2070 m2 w ulicach: -Piłsudskiego: na wysokości szaletu - 80 m2, -Ełckiej: os. Centrum od bud. Nr 23 do drogi wewnętrznej przy Zespole Szkół Specjalnych - 400 m2, -Wojska Polskiego: na wysokości parku, marketu LIDL, kładki nad torami wraz z dojściem do kładki, od posesji YASAM do zjazdu przed posesją Zespołu Szkół Zawodowych - 1200 m2, -Traugutta przy stacji TRAFO - 50 m2, -Pl. Niepodległości + ul. Kilińskiego - po stronie parku - 340 m2, b) 1 raz w tygodniu, o powierzchni ok. 15.713 m2 w ulicach: - Mickiewicza - na wysokości Urzędu Miasta i parków oraz na wysokości budynku 6A i po jego stronie - 380 m2, - schody do Parku Central (od ul. Konstytucji 3 Maja, od ul. Wojska Polskiego) oraz aleja główna w parku Central - 1550 m2, - 2 szt. schodów na os. Broniewskiego wraz z chodnikiem od Parku Central do ul. Konstytucji 3 Maja - 250 m2, - Konstytucji 3 Maja - na wysokości os. Broniewskiego 8, działki Nr 1735/3, parku Central oraz od ul. Targowej do ul. Ekologicznej (strona prawa), ul. Koszarowa na wysokości parku Central- 1300 m2, - Strażackiej - na wysokości Urzędu Miasta, parku i garaży Urzędu Miasta - 950 m2, - Nowickiego (lewa strona i prawa) na wysokości parku oraz Popiełuszki na wysokości parku - 400 m2, - Grunwaldzkiej (strona prawa) - 750 m2, - Łaziennej - strona lewa od drogi na os. 1000-lecia do ul. Buczka - 200 m2, -Dwornej - całość z wyłączeniem odcinków: od ul. Ełckiej do Wiejskiej - strona lewa, od załamania ogrodzenia dz. 983/3 do ul. Krótkiej - strona prawa, odcinka na wysokości posesji Nr 28 - strona lewa - 3000 m2, - Krasickiego - chodniki od ul. Koszarowej w kierunku ul. Szpitalnej o długości 125m (po stronie bloków 22, 21), na wysokości kiosku przy bloku Nr 17 oraz na wysokości Przedszkola Nr 2 - 525 m2, -Targowej - strona lewa na odcinku od sklepu WIKTOR do ul. Konstytucji 3 Maja i schody oraz od ul. Konstytucji 3 Maja do budynku Targowa 17A - 468 m2, - Koszarowej - po obu stronach na wysokości byłej targowicy miejskiej - 340 m2, na wysokości bloku Południe Nr 17 oraz na wysokości FENIKSA od parkingu do ul. Krasickiego - 270 m2, - Nowo Osiedle na wysokości bloku Nr 29 i zabudowy jednorodzinnej - 230 m2, - Legionistów - całość - 150 m2, - droga wewnętrzna od ul. 9PSK prowadząca do bloków 71, 72 na os. Południe - od bloku nr 61 do końca po stronie placu zabaw oraz chodnik na drodze dojazdowej do bloku nr 63A przy pierwszej zatoce postojowej - 350 m2, - Szkolnej - od budynków nr 18 i 19 do ul. Pułaskiego oraz na wysokości cmentarza i parkingu przy cmentarzu - 450 m2, - Kolejowej - strona prawa od ul. Piłsudskiego do dworca PKP, strona lewa od POFZ do budynku nr 9, od wjazdu na dz. Nr 2456/2 do końca - 1250 m2, - ul. 9PSK łącznik - strona prawa od śmietnika między blokami 62 i 63 do pierwszej zatoki postojowej - 70 m2, - M. Konopnickiej - chodnik na wysokości zabudowy szeregowej Nr 2-18 - strona prawa,chodnik położony na wysokości budynku Łąkowa 30, chodnik położony na wysokości budynków Nr 11, 9, 5, 3 oraz na wysokości budynku Działkowa 1 od strony ul. M. Konopnickiej- 250m2, - Pułaskiego - chodniki po stronie cmentarza - 400m2, - Łąkowa - od ul. Konopskiej do ul. M. Konopnickiej - w miejscach gdy chodnik oddzielony jest od ogrodzeń pasem zieleni - 400 m2, - Baczyńskiego - na wysokości budynków Nr 11 i 13 - 50m2, - os. Broniewskiego między blokami 1 i 3 - 40m2, - ciąg pieszy położony pomiędzy posesjami przedszkola Nr 6 i kościoła pw. Ojca Pio- 150 m2, - Wiktorowo - od ul. Targowej do os. Młodych - 2 strony - 160m2, - Pęzy - rejon dwóch skrzyżowań z ul. Wspólną - 200m2, - droga wewnętrzna od ul. Ełckiej do bloku Nr 25 - całość z wyłączeniem odcinka na wysokości BIEDRONKI - 290m2, - Lipowej - 200m2, - wewnętrzna przy kościele pw. Św. Ojca Pio - chodniki na wysokości Przedszkola Nr 6, kaplicy Ojca PIO - 250m2, - ul. Popiełuszki - chodnik po stronie PKP od ul. Mickiewicza do ogrodzenia Kompleksowej Obsługi Hodowców i producentów - 250m2, - ul. Szpitalna - chodniki na wysokości byłego szpitala zakaźnego i po stronie szpitala - 190m2, c ) w każdą sobotę przegląd ulic i uprzątnięcie nieczystości z chodników. 4. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych (ok.200 szt.) sukcesywnie w miarę napełniania oraz właściwe rozmieszczenie i zawieszenie koszy. 5. Wywóz nieczystości z koszy na psie odchody (20 szt.) sukcesywnie w miarę napełniania oraz uzupełnianie wkładów pojemników w zestawy na psie odchody (zestawy przekazywane przez Urząd Miasta), przez cały okres wykonywania zamówienia. 6. Przegląd centrum miasta i głównych ulic miasta w mieście w niedziele i święta w godzinach rannych i uprzątnięcie śmieci oraz ustawienie przewróconych koszy. 7. Oczyszczenie terenów przyległych do klubu Hades i wywóz nieczystości po imprezach artystycznych i organizowanych przez jednostki organizacyjne miasta - 6 imprez. 8. Usunięcie zalegającej darni przy krawężnikach lub obrzeżach w ul. Robotniczej (szerokość minimum 0,5 m i głębokość min 5 cm poniżej wysokości krawężnika lub obrzeża) oraz odsiew trawy. Wywóz urobku we własnym zakresie. 9. Prowadzenie akcji odśnieżania i zwalczanie gołoledzi na jezdniach i chodnikach w przypadku wystąpienia zimowych warunków pogodowych - zakres powierzchniowy określony w pkt 1, 2, 3..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający będzie żądał wpłacenia wadium na następujących zasadach : Wadium - może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, zastawach na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający będzie przechowywał na rachunku bankowym. Ustala się wysokość wadium na kwotę 10 000 zł /słownie : dziesięć tysięcy złotych/. Przelew gotówkowy za wadium należy wpłacić na konto w Banku Spółdzielczym nr : 56 8768 1013 1300 1951 2000 0040

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki : 1. określone przepisami art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy, 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, 3. wykonali w okresie ostatnich trzech lat (2011-2013), należycie zgodnie z wymogami obowiązującego prawa co najmniej 3 zamówienia o podobnym rodzaju robót i wartości nie mniejszej niż przedmiotowe zamówienie lub co najmniej jedno zamówienie wykonywane cyklicznie w okresie co najmniej 3 lat. Zamawiający dokona oceny spełnienia tych warunków poprzez sprawdzenie kompletności (co do ilości i treści) dokumentów załączonych do oferty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat zamówień podobnych do niniejszego zamówienia. W wykazie należy podać nazwę przedsięwzięcia, wartość oraz okres realizacji i nazwę zamawiającego- zgodnie z załącznikiem 2c. Wykaz powinien zawierać minimum 3 przedsięwzięcia o podobnym do niniejszego zamówienia rodzaju robót i wartości lub jedno wykonywane cyklicznie w okresie co najmniej 3lat. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. Dokumenty potwierdzające, że zamówienia wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 10, zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot .

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz sprzętu jakim dysponuje Wykonawca, a który jest niezbędny i przystosowany do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia (zał. nr 2b). Wykonawca winien dysponować równocześnie: min. 1 jednostką wywozową (samochód samowyładowczy), min. 1 pojazdem - zamiatarką do mechanicznego zamiatania jezdni ulic, min. 1 pojazdem bezpylnym do wywozu śmieci z koszy ulicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Grajewo, ul. strażacka 6, 19-200 Grajewo (pokój nr 29).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, sekretariat (pokój nr 21)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2014-03-10

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2014-03-10

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2014-03-10