Zamówienie Nr 28683 - 2014 z dnia 2014-02-13 - Wykonanie remontów nawierzchni dróg gruntowych miasta Grajewo w 2014 r.

Tytuł Wykonanie remontów nawierzchni dróg gruntowych miasta Grajewo w 2014 r.
Numer 28683 - 2014
Data wydania 2014-02-13

Grajewo: Wykonanie remontów nawierzchni dróg gruntowych miasta Grajewo w 2014r.
Numer ogłoszenia: 28683 - 2014; data zamieszczenia: 13.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo , ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grajewo.pl; bip.um.grajewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontów nawierzchni dróg gruntowych miasta Grajewo w 2014r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta Grajewo w 2014r.: Zakres robót obejmuje: - równanie wraz z mechanicznym profilowaniem nawierzchni dróg gruntowych, - dowiezienie kruszywa drogowego, rozplantowanie w miejscach zadoleń i zagęszczenie mechaniczne..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone jedynie gdy zaistnieje konieczność udzielenia zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co zamówienia objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający będzie żądał wpłacenia wadium na następujących zasadach : Wadium - może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, zastawach na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający będzie przechowywał na rachunku bankowym. Ustala się wysokość wadium na kwotę 5 000 zł /słownie : pięć tysięcy złotych/. Przelew gotówkowy za wadium należy wpłacić na konto w Banku Spółdzielczym nr : 56 8768 1013 1300 1951 2000 0040

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. określone przepisami art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy, 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający dokona oceny spełnienia tych warunków poprzez sprawdzenie kompletności (co do ilości i treści) dokumentów załączonych do oferty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat zamówień podobnych do niniejszego zamówienia. W wykazie należy podać nazwę przedsięwzięcia, wartość oraz okres realizacji i nazwę Zamawiającego - zgodnie z załącznikiem 2d. Wykaz powinien zawierać minimum 2 przedsięwzięcia o podobnym do niniejszego zamówienia rodzaju robót i wartości lub jedno wykonywane cyklicznie w okresie co najmniej 2 lat. Dokumenty potwierdzające, że zamówienia wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz posiadanego sprzętu, niezbędnego do wykonania przedmiotowego zamówienia: - przynajmniej 2 równiarki /zał. nr 2b/, - przynajmniej 2 samochody dostawcze /zał. nr 2b/ - wywrotki, - 1 walec /zał. nr 2b/.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz osób posiadających wymagane uprawnienia, a przewidzianych do wykonania zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji i doświadczenia w wykonywaniu zamówień jak w niniejszym postępowaniu - podać Nr dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności drogowej przez osobę wskazaną do kierowania robotami - w zał. nr 2a.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo (pokój nr 29).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo (sekretariat, pokój nr 21).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2014-02-13

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2014-02-13

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2014-02-13