Zamówienie Nr 4879 - 2014 z dnia 2014-01-09 - Pielęgnacja zieleni miejskiej w mieście Grajewo w okresie 01.03.2014 - 30.11.2014 r.

Tytuł Pielęgnacja zieleni miejskiej w mieście Grajewo w okresie 01.03.2014 - 30.11.2014 r.
Numer 4879 - 2014
Data wydania 2014-01-09

Grajewo: Pielęgnacja zieleni miejskiej w mieście Grajewo w okresie 01.03.2014 - 30.11.2014r
Numer ogłoszenia: 4879 - 2014; data zamieszczenia: 09.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo , ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pielęgnacja zieleni miejskiej w mieście Grajewo w okresie 01.03.2014 - 30.11.2014r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie pielęgnacji zieleni miejskiej w mieście Grajewo w okresie 01.03.2014 - 30.11.2014r. W ramach pielęgnacji i bieżącego utrzymania terenów zieleni miejskiej należy objąć utrzymaniem wszystkie urządzone tereny i obiekty, w tym również stawy i rowy w parku Central. Szczegółowy zakres utrzymania zieleni miejskiej w 2014 roku obejmuje: 1) konserwację i bieżące utrzymanie niżej wymienionych obiektów: a) parki położone na terenie miasta, w tym: - park przy ul. Strażackiej - 18.525 m ² - park przy ul. Nowickiego - 4.900 m 2 - park przy Urzędzie Miasta - 5.340 m 2 - park i plac zabaw oraz teren wokół budynku nr 61B przy ul. Wojska Polskiego -11.800m 2 b) park CENTRAL, w tym: - pielęgnację i konserwację łąk i trawników - ok. 40.000 m2 , - odchwaszczanie i oczyszczanie alejek żwirowych - ok. 6.400 m2 , - pielęgnację drzew - utrzymanie tzw. czarnego ugoru w obrębie drzew, - wywożenie śmieci z koszy oraz remont ławek na terenie miasteczka ruchu drogowego - letnie utrzymanie we właściwym stanie alejek parkowych (z wyłączeniem zimowego utrzymania alejki głównej w parku Central - w okresie od 1 marca do 30 kwietnia), - konserwację stawów i rowów położonych na terenie parku, w tym : * koszenie skarp rowów oraz dna rowów - na bieżąco, * koszenie skarp stawów - na bieżąco, * usuwanie namułów z dna rowów - w miarę potrzeby, * oczyszczanie stawów i rowów z nieczystości stałych - na bieżąco, * usuwanie awarii drenarskich - w miarę potrzeby, * odmulanie studzienek drenarskich - w miarę potrzeby, * usuwanie rzęsy z lustra wody w stawach - na bieżąco, * utrzymanie w należytym stanie zasuwy spustowej - na bieżąco, * zbieranie i wywożenie na bieżąco nieczystości stałych z terenu parku. c) trawniki, skwery i zieleńce, w tym: - skwer na Pl. Niepodległości - 2.000 m2 - trawniki przy ul. Grunwaldzkiej - 669 m2 - trawniki przy klubie Hades i parking trawiasty - 1.920 m2 - trawniki przy scenie estradowej przy klubie Hades - 6.000 m2 - zieleniec przy ul. Dwornej i Wilczewo - 836 m2 - trawniki na os. Południe przy bloku Nr 3 - 1.500 m2 - zieleniec przy ul. Dwornej i Wesołej - 630 m2 - trawniki przy ul. Mickiewicza - 1.400 m2 - trawniki przy ul. Konstytucji 3-go Maja i Nowo Osiedle - 400 m2 - trawniki przy ul. Targowej - 500 m2 - trawniki przy ul. 9 PSK - 4.200 m2 - trawniki przy ul. Wojska Polskiego w rejonie MDK oraz na skarpach przy schodach MDK wraz z krzewami i kwiatami - 1.800 m2 - trawnik przy szalecie miejskim ul. Piłsudskiego - 100 m2 - trawniki przy ul. Konstytucji 3 Maja pomiędzy ulicą a parkingiem TBS - 2.200 m2 - zieleniec i trawniki przy ul. Pułaskiego - 3.600 m2 - skwer przy ul. Nowo Osiedle - 50 m2 - skwer przy ul. Popiełuszki - 50 m2 - skwer i trawniki przy przedszkolu Nr 6 na os. Południe - 850 m2 - trawniki przy ul. Ekologicznej - 2.500 m2 - trawniki przy ul. Ks Pęzy - 1.200 m2 - trawniki przy ul. Konopnickiej, Łąkowej, Słonecznej, Kolejowej - 1.800 m2 - trawniki przy ul. Dwornej - 2.000 m2 - trawniki przy ul. Nowickiego i skrzyżowaniu z ul. Kilińskiego i Traugutta - 450 m2 trawniki przy ul. Kolejowej - 200 m2 trawniki przy ul. Proletariackiej o pow. ok. 800m2 - wygrabianie trawników, zbieranie i wywóz nieczystości, koszenie w 2 okresach - do końca maja i do końca sierpnia trawniki przy ul. Krasickiego (Przedszkole Nr 2) - 200 m2 pozostałe miejskie tereny zieleni urządzonej, w tym m.in.: - tereny rekreacyjne położone pomiędzy ul. Legionistów a torami PKP, na działce Nr 4603/1 - 20.000 m2 - boisko przy ul. Ks. Pęzy - 1.550 m2 - boisko za parkingiem na Oś. Centrum - 3.000 m2 Zakres robót przy obiektach, wymienionych w punkcie 1, polega na: a) utrzymaniu należytego stanu darni poprzez systematyczne koszenie, podlewanie i nawożenie, b) utrzymaniu czystości i porządku poprzez wygrabianie trawników, zbieranie i wywóz nieczystości, c) odsiewaniu trawy w miejscach wydeptanych - ok. 200 m2 d) obsadzaniu i pielęgnacji rabat kwiatowych na skwerkach i w gazonach ok. 800 m2, prace polegają na wykonywaniu nasadzeń kwiatowych w ilości 9000 szt. w miesiącach: kwiecień - maj - pierwsze nasadzenie, czerwiec - lipiec - drugie nasadzenie oraz ich pielęgnacji w okresie wegetacji. Miasto Grajewo zabezpieczy sadzonki kwiatów. Schemat nasadzeń należy uzgodnić z pracownikiem Zamawiającego. Miejsca nasadzeń : - parki miejskie, skwer i trawniki na skrzyżowaniu dróg krajowych i przy Placu Niepodległości, - teren przed Urzędem Miasta, przy ul. Mickiewicza, Nowickiego, - herb Grajewa przy ul. Ełckiej, - zieleniec przed MDK (ul. Wojska Polskiego). 2) utrzymanie właściwej estetyki terenów nieurządzonych stanowiących mienie miejskie: a) położonych pomiędzy Osiedlem Młodych, a ul. Kopernika na działkach nr 3963, 3964/9, 1611/6, 1607/3, 3962, 3961) - utrzymanie polega na wykaszaniu trawy, chwastów i zbieraniu śmieci, b) położonych na os. Centrum w sąsiedztwie parkingu za kościołem i bloków mieszkalnych na działce nr 1061/11 - utrzymanie polega na wykaszaniu trawy i chwastów oraz zbieraniu śmieci, c) zieleni przydrożnej nieurządzonej i rowów w pasach wszystkich dróg miejskich, w szczególności - przy ul. Konopnickiej, Łąkowej, Działkowej, Kolejowej, Wiktorowo, Ekologicznej (od ul. Kopernika do ul. Wiktorowo i od ul. Elektrycznej do ul. Topolowej), Elektrycznej, ul. 9-ego PSK, Robotniczej, Grunwaldzkiej, Dwornej, Wyzwolenia, Lipowej, Rzemieślniczej, Wiejskiej, Ks. Pęzy (do ogródków działkowych i przepompowni ścieków), 23 - Stycznia, Wilczewo, Sienkiewicza, Wierzbowej, 11-go Listopada, Sadowej, Rolnej, Bocznej, Partyzantów, Wąskiej, Braci Świackich, Legionistów - utrzymanie polega na wykaszaniu trawy i chwastów i zbieraniu śmieci, z tym że pasy drogowe dróg gruntowych należy wykosić 2 razy - do końca maja i do końca sierpnia d) skarp na os. Broniewskiego i os. 1000 - lecia przy zjeździe do parku Central - utrzymanie polega na wykaszaniu trawy i chwastów i zbieraniu śmieci e) położonych na os. Południe przy garażach przy łączniku ul. 9 Pułku Strzelców Konnych - działki nr 2042/9, 2043/14, 4417 - pow. ok. 1,5 ha - utrzymanie polega na sukcesywnym zbieraniu śmieci oraz wykaszaniu trawy i chwastów w 2 okresach - do końca maja i do końca sierpnia, f) położonych przy drodze wewnętrznej (działka nr 2031/70 - droga żwirowa od ul. 9 Pułku Strzelców Konnych) po obu stronach drogi - pow. ok. 1,5 ha - utrzymanie polega na sukcesywnym zbieraniu śmieci oraz wykaszaniu trawy i chwastów w 2 okresach - do końca maja i do końca sierpnia, g) położonych przy drodze wewnętrznej DP1 oraz na os. Południe pomiędzy budynkami TBS, Zespołem Szkół Zawodowych i ul. Ekologiczną - łącznie pow. ok. 1,7 ha - utrzymanie polega na sukcesywnym zbieraniu śmieci oraz wykaszaniu trawy i chwastów w 2 okresach - do końca maja i do końca sierpnia, h) terenów położonych pomiędzy zabudową jednorodzinną przy ul. Baczyńskiego, Pracowniczymi Ogrodami Działkowymi im. H. Sawickiej, a przepompownią ścieków i ul. Ks. Pęzy na działkach nr 853, 839, 855, 849 - utrzymanie polega na sukcesywnym zbieraniu śmieci oraz wykaszaniu trawy i chwastów, i) terenów położonych przy garażach na ul. Ekologicznej przy miejskiej oczyszczalni ścieków - utrzymanie polega na sukcesywnym zbieraniu śmieci oraz wykaszaniu trawy i chwastów, j) boisko na os. 1000-lecia (działka nr 1816/19 i 1816/20) - 1.800 m2,, plac przy garażach - ul. Strażacka 17 - 360 m2 - utrzymanie polega na sukcesywnym zbieraniu śmieci. k) terenów położonych na os. Tysiąclecia na wysokości bloków 6 i 7 oraz pomiędzy blokami nr 3 i 4 - 1000 m2- utrzymanie polega na sukcesywnym zbieraniu śmieci oraz wykaszaniu trawy i chwastów. 3) Utrzymanie drzew i krzewów rosnących przy ulicach będących drogami miejskimi oraz na terenie parków, polegające na: a) dokonaniu cięć pielęgnacyjnych - 100 szt drzew i krzewów, b) usuwaniu odrostów przy drzewach, c) utrzymaniu w obrębie drzew tzw. czarnego ugoru, d) wycince uszkodzonych drzew (powstałych na skutek ekstremalnych zjawisk atmosferycznych) położonych na terenach miejskich, 4) Pielęgnację żywopłotów znajdujących się : a) przy Urzędzie Miasta - 500 mb b) w parku przy ul. Wojska Polskiego 180 mb c) przy klubie Hades 150 mb d) przy szalecie miejskim 70 mb Pielęgnacja żywopłotów polega na podcinaniu i formowaniu na bieżąco, utrzymywaniu tzw. czarnego ugoru w pasie żywopłotu, podlewaniu i nawożeniu żywopłotów. 5) Pielęgnację posadzonych drzew w ul. Ekologicznej ( 10 szt.); krzewów w parku przed Urzędem Miasta oraz w parku przy Placu Niepodległości ( 50 szt.); krzewów w parku przy ul. Popiełuszki (175 szt.); krzewów na skwerze na ul. Dwornej (137 szt.) wskazanych przez uprawnionego pracownika Urzędu Miasta. Pielęgnacja polega na okopywaniu drzew i utrzymaniu tzw. czarnego ugoru w obrębie drzew, podcinaniu, formowaniu, podlewaniu i nawożeniu. 6) Oczyszczenie i odchwaszczenie alejek wykonanych z płytek chodnikowych i polbruku oraz alejek żwirowych w parkach i na zieleńcach w okresie letnim, a w okresie zimowym - odśnieżanie i posypywanie piaskiem. Powierzchnia alejek : a) skwer przy Pl. Niepodległości - 660 m 2 b) park przy ul. Strażackiej - 2.950 m 2 c) park przy ul. Nowickiego - 460 m 2 d) park przy ul. Wojska Polskiego - 2.880 m 2 e) skarpa przy cmentarzu komunalnym ul. Pułaskiego - 400 m 2 f) park przy Urzędzie Miasta (z wyłączeniem placu i chodników przed budynkiem) - 800 m2 7) Renowację istniejących trawników, m.in.: w parkach, przy Urzędzie Miasta, - ogółem ok. 500 m2 8) Wycinkę drzew zlokalizowanych na ul. Dwornej na wysokości Media Expert - 15 szt. o obwodach pni 32, 47, 20, 50, 37, 27, 28, 38, 38, 58, 25, 25, 30, 25, 107 (wraz z karczowaniem) oraz na ul. Lawendowej - 9 szt. o obwodach pni 50, 46, 38, 45, 43, 30, 26, 43, 40 po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew (karczowanie pni drzew na ul. Lawendowej). 9) Założenie trawników: - ul. Dworna - uporządkowanie terenu, wyrównanie nawierzchni, nawiezienie żyznej warstwy ziemi, wysiew, pielęgnacja - pow. ok. 250 m 2 - os. Południe w rejonie bloków 65 i 64 - uporządkowanie terenu, wyrównanie nawierzchni, nawiezienie żyznej warstwy ziemi, wysiew, pielęgnacja - pow. ok. 1500 m 2 - ul. Szpitalna - wyrównanie gruntu rodzimego oraz odpowiednie ukształtowanie (nawiązanie wysokościowe do istniejących chodników oraz opaski) wraz z wymianą istniejącego gruntu na warstwę żyznej ziemi, wysiew, pielęgnacja - pow. ok. 1200 m 2 10) Posadzenie 50 szt. sadzonek (drzew i krzewów) na terenie miasta w miejscach wskazanych przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta. Przewiduje się nasadzenie w miejscach wyciętych drzew oraz uzupełnienie nasadzeń w parkach miejskich i ciągach dróg miejskich. Miasto Grajewo zabezpieczy sadzonki drzew i krzewów. 11) Zawieszenie na słupach oświetleniowych 9 kpl. kwietników i nasadzenie w nich oraz pielęgnowanie kwiatów w ilości ok. 25 szt. na jeden kwietnik - kwietniki i żel dostarczy Zamawiający, kwiaty również zakupi Zamawiający, 12) Remont ławek parkowych, oznakowań i urządzeń w parkach miejskich. Zakres prac obejmuje : a) remont ławek w tym uzupełnienie brakujących listew siedzisk i oparć oraz naprawę wraz z pomalowaniem - w okresie do 15 maja, b) remont tablic informacyjnych, c) remont urządzeń parkowych służących do zabawy i odpoczynku, w tym naprawę wraz z pomalowaniem - w okresie do 15 maja, 13) Roboty zapewniające utrzymanie warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym : a) utrzymanie trójkątów widoczności na skrzyżowaniach dróg, b) wycinanie gałęzi i krzewów oraz koszenie trawy i chwastów w pasach drogowych dróg miejskich, c) utrzymanie widoczności znaków drogowych przy ulicach miejskich. 14) Dostarczenie, ustawienie 3 szt. choinek: na Placu Niepodległości i przed Urzędem Miasta..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5, 77.34.00.00-5, 77.31.21.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 9.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający będzie żądał wpłacenia wadium na następujących zasadach : Wadium - może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, zastawach na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający będzie przechowywał na rachunku bankowym. Ustala się wysokość wadium na kwotę 7 000 zł /słownie : siedem tysięcy złotych/. Przelew gotówkowy za wadium należy wpłacić na konto w Banku Spółdzielczym nr : 56 8768 1013 1300 1951 2000 0040

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki : 1. określone przepisami art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy, 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, 3. posiadają odpowiednie zezwolenia na wykonywanie czynności będące przedmiotem zamówienia, w tym: - zezwolenie starosty na zbieranie i transport odpadów na terenie gminy miejskiej Grajewo; 4. mają doświadczenie w wykonaniu prac odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia i wykonali w okresie ostatnich trzech lat (2011-2013), należycie zgodnie z wymogami obowiązującego prawa co najmniej 2 zamówienia o podobnym rodzaju robót i wartości nie mniejszej niż przedmiotowe zamówienie lub co najmniej jedno zamówienie wykonywane cyklicznie w okresie co najmniej 2 lat - załączą wykaz zrealizowanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia wymienione w wykazie, o którym mowa zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tych warunków poprzez sprawdzenie kompletności (co do ilości i treści) dokumentów załączonych do oferty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat zamówień podobnych do niniejszego zamówienia. W wykazie należy podać nazwę przedsięwzięcia, wartość oraz okres realizacji i nazwę zamawiającego - zgodnie z załącznikiem 2c. Wykaz powinien zawierać minimum 2 przedsięwzięcia o podobnym do niniejszego zamówienia rodzaju robót i wartości lub jedno wykonywane cyklicznie w okresie co najmniej 2 lat. Dokumenty potwierdzające, że zamówienia wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz sprzętu jakim dysponuje Wykonawca, a który jest niezbędny i przystosowany do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia (zał. nr 2b). Wykonawca winien dysponować równocześnie: min. 5 kosiarkami samojezdnymi (traktorki) do koszenia trawy lub 10 kosiarkami spalinowymi (przyjmując równoważnik 2 kosiarki za 1 kosiarkę samojezdną ), min. 1 pojazdem bezpylnym do wywozu śmieci z koszy parkowych, piłą spalinową do wycinki drzew.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo, pok. Nr 29.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.01.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, pok. Nr 21 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2014-01-09

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2014-01-09

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2014-01-09