Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 276597 - 2013 z dnia 2013-12-19 - Przygotowanie obiadów dwudaniowych dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pobytu Klub Seniora w Grajewie w ilości około 23000 zestawów obiadowych w stosunku rocznym - na 2014 rok

Tytuł Przygotowanie obiadów dwudaniowych dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pobytu Klub Seniora w Grajewie w ilości około 23000 zestawów obiadowych w stosunku rocznym - na 2014 rok
Numer 276597 - 2013
Data wydania 2013-12-19

Grajewo: Przygotowanie obiadów dwudaniowych dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pobytu Klub Seniora w Grajewie w ilości około 23000 zestawów obiadowych w stosunku rocznym - na 2014 rok
Numer ogłoszenia: 276597 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 244037 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie, ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 08 60, faks 86 273 08 61.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie obiadów dwudaniowych dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pobytu Klub Seniora w Grajewie w ilości około 23000 zestawów obiadowych w stosunku rocznym - na 2014 rok.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa - przygotowanie obiadów dwudaniowych wraz z kompotem lub napojem dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pobytu Klub Seniora w Grajewie, w ilości około 23000 zestawów obiadowych na 2014 rok tj. około 90 posiłków z kompotem dziennie za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt. 2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości obiadów w stosunku rocznym, w okresie objętym przedmiotem zamówienia, ze względu na frekwencję osób korzystających z tej formy pomocy. Z racji zmniejszenia liczby przygotowanych posiłków Wykonawcy nie przysługują roszczenia względem Zamawiającego. 3. Minimalna wartość kaloryczna zestawu obiadowego - 850 kcal 4. Zestaw obiadowy składający się co najmniej z 2 dań i kompotu lub napoju, w tym - z zupy o pojemności nie mniejszej niż 450 ml, kaloryczność 250 kcal, - drugiego dania - kaloryczność 600 kcal - kompotu lub napoju. Posiłki muszą być skomponowane w następujących proporcjach: co najmniej 3 razy w tygodniu obiady mięsne, 1 raz w tygodniu ryba, 1 raz w tygodniu obiady bezmięsne. Podstawą drugiego dania powinny być potrawy z produktów białkowych np. z mięsa, ryb, podrobów, jaj, sera lub tzw. potrawa półmięsna złożona z mięsa i warzyw lub produktów mącznych albo bezmięsna uzupełniona produktami białkowymi (serem, jajami ). Ziemniaki powinny stanowić oddzielną potrawę i nie mogą zastępować potraw z warzyw. Posiłki powinny być urozmaicone o temperaturze w granicach 67 - 75 stopni Celsjusza. Dania nie mogą powtarzać się w okresie dekady. 5. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej oraz przestrzegał norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. 6. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zachowując wymogi sanitarno - epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. 7. Wykonawca będzie podawał jadłospis na dekadę ( 10 dni ) do wiadomości Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia obiadów własnym transportem we własnych termosach. 9.Dostarczenie zamówienia do punktu wydawania posiłków w Klubie Seniora odbywać się będzie w godz. 12:00 - 13:00. 10. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł. 11. Rozliczenia finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będą na podstawie ilości faktycznie dostarczonych obiadów i ich ceny jednostkowej. 12. Ilość zamawianych obiadów Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy najpóźniej do godz. 14:00 poprzedniego dnia. 13. W dniach 22 kwietnia i 22 grudnia 2013 r. zamiast obiadu Wykonawca przygotuje tradycyjny posiłek świąteczny o uroczystym charakterze.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.12.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PPHU AGAZA Agata Zejer, Barszczewo 2a, 16-070 Choroszcz, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 175560,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 111780,00

  • Oferta z najniższą ceną: 111780,00 / Oferta z najwyższą ceną: 131560,00

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2013-12-19

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2013-12-19

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2013-12-19