Zamówienie Nr 502200 - 2013 z dnia 2013-12-05 - Odłów bezpańskich psów z terenu miasta Grajewo, umieszczenie i utrzymanie ich w schronisku.

Tytuł Odłów bezpańskich psów z terenu miasta Grajewo, umieszczenie i utrzymanie ich w schronisku.
Numer 502200 - 2013
Data wydania 2013-12-05

Grajewo: Odłów bezpańskich psów z terenu miasta Grajewo, umieszczenie i utrzymanie ich w schronisku.
Numer ogłoszenia: 502200 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo , ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grajewo.pl; bip.um.grajewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odłów bezpańskich psów z terenu miasta Grajewo, umieszczenie i utrzymanie ich w schronisku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie odłowów bezpańskich psów z terenu miasta Grajewo w 2014 roku, umieszczanie i utrzymywanie ich w schronisku. 1. Do obowiazków Wykonawcy należy m.in. a) wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych i pozostawionych bez opieki psów z terenu miasta Grajewo oraz transport do schroniska, w ktorym Wykonawca będzie sprawował opiekę nad w/w psami - w czasie 48 godzin od zgłoszenia zawiadomienia środkami transportu przystosowanymi do tego celu. b) dokonanie odłowu psa, ktory pogryzł człowieka i dostarczenie go do lekarza weterynarii w celu poddania obserwacji w czasie 12 godzin od zgłoszenia zawiadomienia. c)zapewnienie wyłapanym i przetrzymywanym w schronisku psom kompleksowej opieki weterynaryjnej, właściwego traktowania i karmienia. d)prowadzenie ewidencji elektronicznej przyjmowanych i wydawanych psów wraz z numerami wszczepionych elektronicznych identyfikatorów tzw. czipów e)wykonanie szczepień psów zgodnie z obowiązującymi przepisami weterynareyjnymi. f)przeprowadzenie sterylizacji lub kastracji wszystkich zwierzat przebywajacych w schronisku ( po upływie 14 dni karencji) g)wykonawca zobowiązany jest do utworzenia strony internetowej, na której systematycznie będzie umieszczać zdjęcia psów przebywających w schronisku. h)usypianie slepych miotów. i)w przypadku koniecznosci przetransportowania około 50 psów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krzeczkowie do schroniska prowadzonego przez Wykonawcę, Wykonawca zapewni transport w ramach kosztów wykonania umowy. 2.Odławianie bezdomnych i pozostawionych bez opieki psów bedzie następowało po telefonicznym zgłoszeniu przez pracowników Urzędu Miasta Grajewo. 3.Wykonanie odłowu psa będzie potwierdzone przez uprawnionego pracownika Urzędu Miasta Grajewo. 4.Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny do przyjmowania zgłoszeń. 5.Usługa powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególnosci zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r Nr 106, poz.1002 ze zmianami), ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008r Nr 213, poz. 1342 ze zmianami), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657) , rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz.753), ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r, poz.391)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.00.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać sie Wykonawcy, którzy spełniają nastepujące warunki: 1.Określone przepisami art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy, 2. Nie podlegaja wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, 3.posiadanią zezwolenie w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. Zamawiajacy dokona oceny spełnienia tych warunków poprzez sprawdzenie kompletności ( co do ilości i treści) dokumentów załączonych do oferty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Posiadanie minimum 1 samochodu przystosowanego do transportu zwierząt. 2. Posiadanie schroniska.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Grajewo, 19-200 Grajewo ul. Strażacka 6 - Wydział Gospodarki Komunalnej pokój nr 27..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo, pokój nr 21 przy ul. Strażackiej 6A w Grajewie..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2013-12-05

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2013-12-05

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2013-12-05