Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 490888 - 2013 z dnia 2013-11-29 - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej.

Tytuł Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej.
Numer 490888 - 2013
Data wydania 2013-11-29

Grajewo: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej.
Numer ogłoszenia: 490888 - 2013; data zamieszczenia: 29.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 224567 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej 2. Zamówienie obejmuje: 1) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót, zgodnie z ustawą Prawo budowlane , a w szczególności: przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go Wykonawcy przy udziale Zamawiającego,kontrola zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, techniczną warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego,sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu, sprawdzanie protokołów elementów robót i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym, zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót do dokumentacji i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, opracowywanie sprawozdań miesięcznych z wykonanego zakresu rzeczowo-finansowego, kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z zapisami umowy,kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym,sprawdzanie, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym, udział w naradach koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót, wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub ich elementów, żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, wstrzymanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać jakiekolwiek zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy,potwierdzanie faktycznie wykonanych robót bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego i ewentualnego rozruchu, doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych i w przekazaniu inwestycji do eksploatacji,przygotowanie dokumentów wymaganych do złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie, egzekwowanie od projektanta i wykonawcy robót usunięcia usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie będzie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013...

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 15.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane INSPEC sp.z o.o., ul.1 Maja 6, 10-118 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 124000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 85854,00

  • Oferta z najniższą ceną: 85854,00 / Oferta z najwyższą ceną: 260466,40

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2013-11-29

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2013-11-29

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2013-11-29