Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 490854 - 2013 z dnia 2013-11-29 - Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej.

Tytuł Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej.
Numer 490854 - 2013
Data wydania 2013-11-29

Grajewo: Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej.
Numer ogłoszenia: 490854 - 2013; data zamieszczenia: 29.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 393120 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie pn : Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno -rekreacyjno -sportowej polega na: budowie krytego basenu wraz zapleczem SPA (pomieszczenia do masażu, grota solna, zespół saun) i budowie Muzeum Mleka, prezentującego ekspozycję dotyczącą historii i tradycji związanych z podlaskim przemysłem mleczarskim . Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem : I. Kryty basen o kubaturze 9630,6 m3, powierzchni zabudowy 1585,26 m2, powierzchni całkowitej 2987,56 m2 oraz powierzchni użytkowej 2144,84 m2 . Zakres robót obejmuje następujące elementy: 1) stan surowy budynku (tj. roboty ziemne ,fundamenty i ściany oporowe, izolacje stanu zerowego, elementy konstrukcyjne żelbetowe, roboty murowe, konstrukcja dachu), 2) roboty wykończeniowe budynku (tj. pokrycie dachu, roboty wykończeniowe kondygnacji technicznej, ścianki działowe, roboty murowe, tynki i okładziny wewnętrzne, malowanie wewnętrzne, stolarka wewnętrzna, stolarka zewnętrzna, elementy ślusarskie, elewacja, różne elementy zewnętrzne), 3) elementy wewnętrzne budynku basenu (tj. zbiorniki przelewowe, fundamenty pod centrale wentylacyjne, konstrukcja niecki basenu), 4) zbiornik popłuczyn (tj. roboty ziemne, konstrukcja komory technologicznej, izolacje i wyposażenie), 5)instalacje elektryczne (tj. instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacje elektryczne zewnętrzne, instalacja odgromowa, instalacja włamania i napadu, system obsługi klienta, system nagłośnienia, system sygnalizacji pożarowej, kanalizacja teletechniczna, instalacje słaboprądowe - log, cctv, tablice informacyjne), 6)instalacje sanitarne (tj. instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja technologiczna), 7)technologia basenowa (tj. basen sportowy - urządzenia, basen sportowy - armatura i rurociągi, basen rekreacyjny - armatura i urządzenia, wanna SPA - urządzenia i rurociągi), 8)instalacja wentylacji i instalacja klimatyzacji, 9)instalacja c.o. i c.t. (tj. instalacja centralnego ogrzewania i instalacja ciepła technologicznego na potrzeby technologii basenowej, węzeł cieplny) 10)przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, 11)przyłącze kanalizacji deszczowej, 12)przyłącze cieplne, 13)urządzenie terenu (tj. roboty drogowe, obiekty małej architektury), 14)wyposażenie pomieszczeń basenu krytego - zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszej SIWZ - UWAGA: W związku z podziałem budowy basenu na etapy, zamówienie obejmuje wyłącznie elementy wyposażenia oraz roboty z nimi związane oznaczone jako etap I. zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, opracowaną przez firmę Ptaszyński-Rubin ARCHITEKCI z siedzibą 15-137 Białystok ul.Białówny 9m6 - dokumentacja projektowa basenu krytego w Grajewie. II. Muzeum Mleka o kubaturze 9124m3, powierzchni zabudowy 876,24 m2 oraz powierzchni użytkowej 1231,42 m2, Realizacja obejmuje następujące elementy robót: 1) stan surowy budynku (tj. roboty ziemne ,fundamenty i ściany oporowe, izolacje stanu zerowego, elementy konstrukcyjne żelbetowe, roboty murowe, konstrukcja dachu), 2) roboty wykończeniowe budynku (tj. pokrycie dachu, roboty wykończeniowe kondygnacji technicznej, ścianki działowe, roboty murowe, tynki i okładziny wewnętrzne, malowanie wewnętrzne, stolarka wewnętrzna, stolarka zewnętrzna, elementy ślusarskie, elewacja, różne elementy zewnętrzne), 3)instalacje elektryczne (tj. instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacje elektryczne zewnętrzne, instalacja odgromowa, instalacja alarmowa, system sygnalizacji pożarowej, oświetlenie zewnętrzne budynku i terenu), 4)instalacje sanitarne (tj. instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna, wentylacja i klimatyzacja, centralne ogrzewanie, węzeł cieplny), 5)zagospodarowanie terenu (tj. roboty drogowe, obiekty małej architektury), 6) przyłącza infrastruktury technicznej zewnętrznej (tj. wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, cieplne, elektryczne ), zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, opracowaną przez Biuro Obsługi Inwestycji Arkadiusz Papadopulos z siedzibą 19-400 Olecko ul.Gołdapska 22 lok.15 - dokumentacja projektowa Muzeum Mleka w Grajewie...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.20.00-6, 45.21.22.12-5, 45.21.23.13-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Inwestycja będzie realizowana przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PRIBO-EPB sp.z o.o., ul.Łukasiewicza 6, 19-300 Ełk, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14834346,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 17963200,00

  • Oferta z najniższą ceną: 17963200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 23728268,55

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2013-11-29

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2013-11-29

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2013-11-29