Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 437372 - 2013 z dnia 2013-10-28 - Budowa nawierzchni jezdni w ul.Przekopka oraz kanalizacji deszczowej w ul.Owocowej - II etap w Grajewie

Tytuł Budowa nawierzchni jezdni w ul.Przekopka oraz kanalizacji deszczowej w ul.Owocowej - II etap w Grajewie
Numer 437372 - 2013
Data wydania 2013-10-28

Grajewo: Budowa nawierzchni jezdni w ul.Przekopka oraz kanalizacji deszczowej w ul.Owocowej - II etap w Grajewie
Numer ogłoszenia: 437372 - 2013; data zamieszczenia: 28.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 372848 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nawierzchni jezdni w ul.Przekopka oraz kanalizacji deszczowej w ul.Owocowej - II etap w Grajewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie pn: Budowa nawierzchni jezdni w ul.Przekopka oraz kanalizacji deszczowej w ul.Owocowej - II etap w Grajewie obejmuje swym zakresem: 1) budowę nawierzchni w ul.Przekopka na odcinku od km 0+442,00 do km 0+570,00 (skrzyżowanie z ul.Ełcką), w tym: a) podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, b) warstwa odsączająca gr.10cm, c) nawierzchnia jezdni i wjazdów z kostki betonowej gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm, d) budowa kanalizacji deszczowej z rur PCV śr. 315mm wraz ze studniami kanalizacyjnymi z kręgów betonowych oraz wylotem kanału zrzutowego, e) budowa przykanalików kanalizacji deszczowej z rur PCV o śr. 160mm wraz ze studzienkami ściekowymi ulicznymi o śr. 500mm f) regulacja pionowa studzienek i pokryw urządzeń podziemnych, g) oznakowanie poziome i pionowe, 2) dokończenie kanalizacji deszczowej w ul.Owocowej - kanał o dł.16 mb z rur PCV śr. 400mm wraz ze studnią D1, studnią z kręgów betonowych o śr.1200mm z osadnikiem gł.1 m oraz wylotem kanału zrzutowego,.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PHU UNIROL Dorota Kulikowska, ul.Robotnicza 6, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 137018,36 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 166454,33

  • Oferta z najniższą ceną: 129458,27 / Oferta z najwyższą ceną: 177120,00

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2013-10-28

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2013-10-28

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2013-10-28