Zamówienie Nr 224567 - 2013 z dnia 2013-10-25 - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej

Tytuł Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej
Numer 224567 - 2013
Data wydania 2013-10-25

Grajewo: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej
Numer ogłoszenia: 224567 - 2013; data zamieszczenia: 25.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo , ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grajewo.pl; bip.um.grajewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej 2. Zamówienie obejmuje: 1) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót, zgodnie z ustawą Prawo budowlane , a w szczególności: przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go Wykonawcy przy udziale Zamawiającego,kontrola zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, techniczną warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego,sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu, sprawdzanie protokołów elementów robót i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym, zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót do dokumentacji i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, opracowywanie sprawozdań miesięcznych z wykonanego zakresu rzeczowo-finansowego, kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z zapisami umowy,kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym,sprawdzanie, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym, udział w naradach koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót, wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub ich elementów, żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, wstrzymanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać jakiekolwiek zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy,potwierdzanie faktycznie wykonanych robót bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego i ewentualnego rozruchu, doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych i w przekazaniu inwestycji do eksploatacji,przygotowanie dokumentów wymaganych do złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie, egzekwowanie od projektanta i wykonawcy robót usunięcia usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żada wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Potwierdzeniem posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia będzie wykazanie się przez wykonawcę zrealizowaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nadzorów inwestorskich nad wybudowaniem 2 budynków o kubaturze min. 7000 m3 każdy. Ocena potwierdzenia spełnienia ww warunku dokonana będzie w oparciu o dane i informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. IX SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Potwierdzeniem dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie wykazanie się przez wykonawcę dysponowaniem osobami, które posiadają doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do pełnienia funkcji. Osoby proponowane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, drogowej bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Każda z nich winna legitymować się co najmniej 2-letnim stażem jako osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie . Ocena potwierdzenia spełnienia ww warunku dokonana będzie w oparciu o dane i informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. IX SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena potwierdzenia spełnienia ww warunku dokonana będzie w oparciu o dane i informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. IX SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Inspektora nadzoru w następującym zakresie, okolicznościach i na poniższych zasadach: 1) zmianę terminu zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego w sytuacji spowodowanej zmianą terminu wykonania zadania pn. Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej, w okolicznościach i na warunkach określonych w umowie z Wykonawcą robót. 2)zmianę wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT o kwotę wynikającą ze zmiany stawki tego podatku.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Grajewo 19-200 Grajewo ul.Strażacka 6A , pok.nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Grajewo 19-200 Grajewo ul.Strażacka 6A , pok.nr 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2013-10-25

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2013-11-04

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2013-10-25